วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

กระปุกออมสิน ๔๑-๖๐

แบบ ๓-๐๔๑

กระปุกออมสินรุ่นลูกตระกร้อ ทำขึ้นแจกในวันสัปดาห์ออมทรัพย์ปี พ.ศ. ๒๕๑๔ ลักษณะทรงกลมลูกตระกร้อพลาสติกสีน้ำตาลวัดโดยรอบเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๑.๗ ซ.ม

แบบ ๓-๐๔๒

กระปุกออมสินรุ่นไก่อยู่ในไข่ จัดทำขึ้นแจกในวันสัปดาห์ออมทรัพย์ปี พ.ศ. ๒๕๑๒ ลักษณะเป็นรูปลูกไก่อยู่ในไข่ทำด้วยพลาสติกสีไขไก่

แบบ ๓-๐๔๓

กระปุกออมสินรุ่นนกกะทา จัดทำขึ้นแจกในวันสัปดาห์ออมทรัพย์ปี พ.ศ.๒๕๑๓ ลักษณะเป็นรูปนกกระทากระทำด้วยพลาสติก

แบบ ๓-๐๔๔

กระปุกออมสินรูปหอยสังข์ จัดทำขึ้นแจกในวันเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ ลักษณะเป็นรูปหอยสังข์ทำด้วยพลาสติกสีขาวปากหอยทองมี โลโก้ดวงตราธนาคารออมสินสีทอง และอักษร “ที่ระลึกวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๑๘”

แบบ ๓-๐๔๕

กระปุกออมสินรุ่นทหารมหาดเล็กจัดทำขึ้นแจกในวันสัปดาห์ออมทรัพย์ (ต้นแบบทำด้วยปูน พลาสเตอร์) ลักษณะเป็นรูปทหารมหาดเล็กสมัยโบราณสุง ๖.๕ ซ.ม.

แบบ ๓-๐๔๖

กระปุกออมสินรุ่นทหารมหาดเล็กจัดทำขึ้นแจกในวันสัปดาห์ออมทรัพย์ ลักษณะเป็นรูปทหารมหาดเล็กสมัยโบราณทำด้วยพลาสติกสูง ๖.๕ ซ.ม.

แบบ ๓-๐๔๗

กระปุกออมสินรุ่นเหรียญสตาค์จัดทำขึ้นแจกในวันสัปดาห์ออมทรัพย์ (ทำด้วยพลาสติก) ลักษณะเป็นรูปเหรียญสตางค์สีทองขนาดเส้นผ่านศุนย์กลาง ๙.๘ ซ.ม. ด้านหน้ามีตราธนาคารออมสิน ด้านหลังมีรูป ร.๖ อักษรมหาวิราวุธสยามมินทร์

แบบ ๓-๐๔๘

กระป๋องออมสินรูปช้างนั่งอยู่บนหีบสมบัติจัดทำขึ้นแจกในวันสัปดาห์ออม ทรัพย์ (ทำด้วยพลาสติก) ลักษณะเป็นรูปช้างนั่งอยู่บนหีบสมบัติ ขนาดหีบสูง ๗ ซ.ม. กว้าง ๙ ซ.ม. ช้างสูงจากหางถึงงวง ๑๒ ซ.ม.

แบบ ๓-๐๔๙

กระป๋องออมสินรูปม้าหมากรุก จัดทำขั้นแจกในวันสับดาห์ออมทรัพย์ ปี ๒๕๑๗ (ทำด้วยพลาสติก) ลักษณะ เป็นรูปม้าหมากรุก มี ๒ สี สีแดง สีขาว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๐ ซ.ม.สูง ๑๓ ซ.ม.

แบบ ๓-๐๕๐

กระป๋องออมสินรูปกระบอกไม้ไผ่ จัดทำขึ้นแจกในวันสัปดาห์ออมทรัพย์ ปี ๒๕๑๙ (ทำด้วยพลาสติก) ลักษณะเป็นรูปกระบอกไม้ไผ่ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔.๕ ซ.ม. สูง ๒๑.๕ ซ.ม.

แบบ ๓-๐๕๑

กระป๋องออมสินรูปตุ๊กตาเด็กเกล้าผม จัดทำขึ้นแจกในวันเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๒? ลักษณะเป็นตุ๊กตาเด็กสมัยโบราณเกล้าผมมวยมือซ้ายถือกระป๋องออกสินมือขวาถือ เหรียญมี ๒ สี สีขาว สีแดง

แบบ ๓-๐๕๒

กระป๋องออมสินรูปตุ๊กตาเด็กเกล้าผม จัดทำขึ้นแจกในวันเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๒? ลักษณะเป็นตุ๊กตาเด็กสมัยโบราณเกล้าผมมวยสมือซ้ายถือกระป๋องออมสินมือขวาถือ เหรียญมี ๒ สี สีขาว สีแดง

แบบ ๓-๐๕๓

กระป๋องออมสินรูปเด็กพนมมือ จัดทำขึ้นแจกในวันเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๑? (ทำด้วยพลาสติก) ลักษณะเป็นตุ๊กตาเด็กพนมมือ

แบบ ๓-๐๕๔

กระป๋องออมสินเด็กนั่งอยู่บนลูกมะพร้าว (ทำด้วยลูกมะพร้าว และปูนพลาสเเตอร์) ลักษณะเด็กเกล้าผมนั่งอยู่บนลูกมะพร้าวมีข้อความบนลูกมะพร้าว “หนูชอบออมสิน”

แบบ ๓-๐๕๗

กระป๋องออมสินรูปถุงเงิน จัดทำขึ้นในวันสัปดาห์ออมทรัพย์ ปี ๒๕๒? ลักษณะเป็นรูปถุงเงินเส้นผ่านศูนย์กลาง ๘ ซ.ม. สูง ๑๐ ซ.ม. มี ๗ สี (ทำด้วยพลาสติก)

แบบ ๓-๐๕๘

กระปุกออมสินรูปกระบอกใส่ปากกา-ดินสอ จัดทำขึ้นเพื่อมอบให้แขกต่างประเทศ ทำขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๗ (ทำด้วยเซรามิก) ลักษณะรูปทรงกระบอกแก้วขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๙ ซ.ม. สูง ๑๐.๕ ซ.ม. สีฟ้า มีตราโลโก้ดวงตราธนาคารออมสินตรงกลางสีทอง ด้านล่างมีอักษร “ธนาคารออมสินรัฐบาลเป็นประกัน”

แบบ ๓-๐๕๙

กระป๋องออมสินรูปทรงกระบอกจัดทำขึ้นวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๒? ลักษณะรูปทรงกระบอกเส้นผ่านศูนย์กลาง ๗.๒ ซ.ม.สูง ๑๒ ซ.ม. มีรูปดอกบัวอยู่รอบกระป๋อง ทำด้วยพลาสติกใส สีฟ้า-น้ำเงิน