banner banner

กระปุกออมสินทองคำ

เนื่องในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดำรงสิริราช สมบัติครบ ๖๐ ปี วันที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ ธนาคารออมสิน ได้จัดทำกระปุกออมสินทองคำฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปีทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมอบหมายให้ห้างทองฮั่วเซ่งเฮง เป็นผู้ดำเนินการ กระปุกออมสินทองคำเฉลิมพระเกียรติ ทำด้วย ทองคำบริสุทธิ์ ๙๖.๕ % น้ำหนักรวม ๖๐.๙ บาท (๙๒๓.๒๔ กรัม) ประดับเพชร ๓๗ เม็ด มีกระบวนการผลิตด้วยมืออย่างประณีตทุกขั้นตอน โดยช่างทองได้แยกทำเป็น ๓ ส่วน คือ ส่วนฝา ส่วนตัวกระปุก และส่วนฐานโดยคำนวณสัดส่วนกระปุกอย่างสมดุลเพื่อควบคุม น้ำหนักทองให้ตรงกับความหมาย ๖๐ ปีแห่งการครองราชย์ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙

วิธีการทำกระปุกทองคำเฉลิมพระเกียรติ

วิธีการทำกระปุกทองคำเฉลิมพระเกียรติ

๑. ช่างทองนำทองคำมาหลอมแล้วนำเข้าเครื่องรีดเป็น แผ่นจากนั้นนำมาเชื่อมเป็นทรงกระบอกตามขนาดที่ กำหนด
๒. ประกอบฝาส่วนบนและล่าง
๓. สำหรับตราสัญญลักษณ์ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ช่างทองใช้วิธีแกะสลักแผ่นทองฉลุด้วยมือแล้วลงยาสีแบบ เดียวกับการทำทองสุโขทัยคือ นำแก้วสีแดง น้ำเงิน เขียว และขาวมาบดเป็นผงใช้ไฟเป่าเบาๆเพื่อให้เนื้อแก้วละลาย เคลือบเป็นเงาบนเนื้อทองตามแบบลวดลายตราสัญลักษณ์ จากนั้นจึงนำไปฝังเพชรจำนวน ๓๗ เม็ด น้ำหนักเฉลี่ยของ เพชรแต่ละเม็ดประมาณ .๘๖๕ สตางค์ ซึ่งการฝังเพชรนั้น ได้สื่อถึงความหมายของตราสัญลักษณ์อย่างสมบูรณ์ เพราะเพชรเป็นยอดแห่งอัญมณี ที่ถูกกำหนดไว้ในตรา สัญลักษณ์ว่าหมายถึง เหล่านักปราชญ์ ราชกวี ช่าง พระยาช้างสำคัญนางงามเหล่าทหาร ข้าราชบริพาร อันเปรียบได้กับรัตนะ หรือยอดฝีมือในการปฏิบัติราชการ อย่างสุจริตที่แวดล้อมประดับพระเกียรติยศแห่ง องค์พระมหากษัตริย

ความโดดเด่นประการสำคัญของกระปุกทองคำเฉลิมพระเกียรติ

ความโดดเด่นประการสำคัญของกระปุกออมสินทองคำฉลองสิริราชสมบัติครอบ ๖๐ ปี คือ การเชิญตราสัญลักษณ์ฉลองสิริราชสมบัติมาประดับ ด้านหน้าของกระปุก ล้อมด้วยเพชรรอบอักษรพระปรมาภิไธย ภปร. ซึ่งเจียระไนอย่างประณีตโดยฝาของกระปุกด้านบนปรากฏหมายเลย๙๙๙๙ ด้านหลังเป็นตราธนาคารออมสินสมัยแรกเริ่มที่มีพระราชบัญญัติจัดตั้งธนาคารออมสิน ในสังกัดกระทรวงการคลังพร้อมข้อความ “ออมสิน” และมีแถบข้อความ “ธนาคารออมสิน” ที่ ด้านล่างของกระปุก ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ความประณีตสวยงามของกระปุกออมสินทองคำ เฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปีใบนี้ จึงสื่อความหมายแห่งปีมหามงคลและเป็นสัญลักษณ์แห่งการออมที่เหล่าพสกนิกรทุก คน มุ่งมั่นดำเนินรอยตามพระราชจริยวัตรด้านความมัธยัสถ์ อดออมของพระองค์ท่านตลอดไป

ตระกูลกระปุกครองราชย์ธนาคารออมสิน

กระปุกออมสินคือ สัญลักษณ์ของการออมที่ธนาคารออมสินจัดทำขึ้นเป็นประจำในวาระโอกาสต่าง ๆ ซึ่งนับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๘๙ เป็นต้นมาธนาคารได้จัดทำกระปุกออมสินเนื่องในโอกาส แห่งการครองราชย์รวมแล้ว ๔ รุ่นคือ

รุ่นที่ ๑ กระปุกออมสินที่ระลึกรัชดาภิเษก

กระปุกออมสินที่ระลึกฉลองครองราชย์รุ่นแรกที่ธนาคารจัดทำขึ้น คือกระปุกออมสินที่ระลึกรัชดาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๑๔ ซึ่งเป็นปี ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ครบรอบ ๒๕ ปี วันที่ ๙ มิถุนายนพุทธศักราช ๒๕๑๔ โดยมีการจัดงานพระราช พิธีรัชดาภิเษกเพื่อเฉลิมฉลองการครอง สิริราชสมบัติครบ ๒๕ ปี กระปุกออมสินที่ระลึกรัชดาภิเษกเป็นรูปทรงกระบอกสีเหลืองขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๕.๕ เซนติเมตร สูง ๙ เซนติเมตร ด้านหน้าเป็น ตราพระราชลัญจกรด้านหลังเป็นรูปเหรียญที่มีข้อความว่า “พระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร” พร้อมข้อความ “ธนาคารออมสิน” โดยมีแถบสี ธงชาติไทยเป็นวงรอบด้านล่างเหนือข้อความ “ที่ระลึกพระราชพิธี ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๒๕ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๑๔” โดยกระปุกครองราชย์ ๒๕ ปีนี้ ธนาคารได้มอบเป็นที่ระลึกให้กับลูกค้า ผู้ฝากเงินตั้งแต่ ๒๐ บาทขึ้นไป

รุ่นที่ ๒ กระปุกออมสินที่ระลึกรัชมังคลาภิเษก

กระปุกออมสินที่ระลึกฉลองครองราชย์รุ่นที่ ๒ ที่ธนาคารได้จัดทำ คือ กระปุกออมสินที่ระลึกเนื่องในพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกพุทธศักราช ๒๕๓๑ วันที่ ๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๓๑ เป็นปีที่พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ยืนนานกว่าพระมหากษัตริย์ ทุกพระองค์ในประวัติศาสตร์ชาติไทยกล่าวคือทรงครองราชย์สมบัติ ครบ ๔๒ ปี ๒๓ วัน ยาวนานกว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัวที่ทรงครองราชย์ ๔๒ ปี ๒๒ วัน (๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๑๑-๒๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๕๓) ธนาคารได้จัดทำ กระปุกออมสิน ที่ระลึกรัชมังคลาภิเษกเป็นรูปทรง กระบอกสีน้ำเงิน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖.๓ เซนติเมตร สูง ๑๑ เซนติเมตร ด้านหน้า เป็นตราสัญลักษณ์พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกพร้อมข้อความสีทอง “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ด้านหลังเป็นตราธนาคารออมสินรุ่นที่ ๒ พร้อมข้อความ “ธนาคาร ออมสิน รัฐบาลเป็นประกัน” จัดทำขึ้นจำนวน ๕ แสนใบ

รุ่นที่ ๓ กระปุกออมสินที่ระลึกกาญจนาภิเษก

กระปุกอออมสินที่ระลึกฉลองครองราชย์ รุ่นที่ ๓ ที่ธนาคาร ได้จัดทำ ขึ้นคือ กระปุกออมสินที่ระลึกกาญจนาภิเษก โดยจัดทำขึ้นใน พุทธศักราช ๒๕๓๙ เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง ครองราชย์ครบ ๕๐ ปี เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๓๙  และได้มีพระราชพิธีกาญจนาภิเษก เพื่อเฉลิมฉลองปีมหามงคล ดังกล่าว ธนาคารออมสินได้ร่วมแสดง ความจงรักภักดีโดยจัดทำ กระปุกที่ระลึก พระราชพิธีกาญจนาภิเษกสีเหลืองขนาดเท่ากับ กระปุกครองราชย์ ครั้งที่สองเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖.๓ เซนติเมตร สูง  ๑๑ เซนติเมตร ด้านหน้า เป็นตราสัญลักษณ์พระราชพิธีกาญจนาภิเษก ด้านหลังเป็นตราธนาคารออมสิน รุ่นที่ ๒ พร้อมข้อความ “ธนาคารออมสิน” GOVERNMENT SAVINGS BANK OF THAILAND” สีทองโดยกระปุกออมสินที่ระลึกปีกาญจนาภิเษกนี้ ผลิตจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ใบ เพื่อมอบเป็นที่ระลึกให้กับลูกค้าผู้ฝากเงิน ตั้งแต่ ๕๐ บาทขึ้นไป

นอกจากกระปุกที่ระลึกฉลองสิริราช สมบัติครบรอบ ๕๐ ปี แล้วในปีนี้ธนาคารออมสินยังได้จัดทำ กระปุกออมสินเบญจรงค์ด้านหน้าเป็นตราสัญลักษณ์กาญจนาภิเษกและด้านหลังเป็น ตรา ธนาคารออมสินและชื่อธนาคารภาษาไทย และภาษาอังกฤษพร้อมเลขไทย จำหน่ายใบละ ๕๐๐ บาท โดยรายได้ทั้งหมดได้นำขึ้นทูลเกล้าฯ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยด้วย

รุ่นที่ ๔ กระปุกออมสินที่ระลึกฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

กระปุกออมสินที่ระลึกฉลองครองราชย์ รุ่นที่ ๔ ซึ่งเป็นรุ่นล่าสุด ที่ธนาคารจัดทำขึ้นคือกระปุกออมสินที่ระลึกฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี วันที่ ๙ มิถุนายนพุทธศักราช ๒๕๔๙ กระปุกดังกล่าวเป็น ที่ระลึกแห่งปีมหามงคลและเป็นประจักษ์พยานแห่งความจงรักภักดี ที่ธนาคารออมสินจัดทำขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงระยะเวลาแห่งการครองราชย์ ซึ่งในปีแห่งการครองราชย์ ปีที่ ๖๐ นี้ ทางราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่าได้พร้อมใจกันจัดงานเทิดพระเกียรติอย่างยิ่งใหญ่โดย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อการจัดงานว่า พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติิครบ ๖๐ ปี

หน้าประวัติศาสตร์เกี่ยวกับกระปุกครองราชย์ จึงเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่ธนาคารได้มีส่วน ในการจารึกช่วงเวลาแห่งความปิติดังกล่าวในทุกโอกาส

กระปุกออมสินที่ระลึกฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มีรูปทรงเป็น ทรงกระบอกสีเหลืองขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๘ เซนติเมตร สูง ๑๓.๕ เซนติเมตร ทำด้วยเหล็กวิลาสด้านหน้าเป็นตราสัญลักษณ์ พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี และด้านหลังเป็นตรา ธนาคารออมสินสมัยแรกที่มีการตราพระราชบัญญัติธนาคารออมสินพุทธศักราช ๒๔๘๙ มีแถบสีชมพูซึ่งเป็นสีประจำธนาคารในปัจจุบัน ล้อมรอบกระปุกทั้งด้านบนและด้านล่างพร้อมชื่อธนาคารออมสินสีขาวทั้งด้านหน้า และด้านหลัง จัดทำขึ้น ๖๐๐,๐๐๐ ใบ และทุกใบมี เลขไทยตั้งแต่ลำดับที่ ๑ ถึง ลำดับที่ ๖๐๐,๐๐๐ กำกับไว้ที่ฐานกระปุก ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของการทำกระปุกที่ระลึก และ เฉพาะกระปุกหมายเลขพิเศษธนาคารได้นำขึ้นทูลเกล้าฯถวายพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถและ พระบรมวงศานุวงศ์กระปุกออมสินที่ระลึกฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี นี้ ธนาคารได้มอบให้กับลูกค้าผู้ฝากสลากออมสินพิเศษ ตั้งแต่ ๙๐๐ บาทขึ้นไปพร้อมด้วยเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกของกรมธนารักษ์ ราคา ๑๐ บาท เป็นขวัญถุง

Skip to content