วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > เกี่ยวกับธนาคาร > ข้อมูลธนาคาร > คำถามที่พบบ่อย > Internet Banking > กรณีผู้ใช้บริการประสงค์ขอระงับการใช้บริการ (ชั่วคราว) หรือยกเลิกการใช้บริการ ออมสิน Internet Bankingจะต้องทำอย่างไร

กรณีผู้ใช้บริการประสงค์ขอระงับการใช้บริการ (ชั่วคราว) หรือยกเลิกการใช้บริการ ออมสิน Internet Bankingจะต้องทำอย่างไร

การขอระงับใช้บริการ (ชั่วคราว) สามารถเลือกได้ 2 วิธี ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

  • วิธีที่ 1 : ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 1115 หรือ 0 2299 8668 พร้อมทั้งส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนลงลายมือชื่อกำกับสำเนาถูกต้อง เพื่อประกอบการขอระงับการใช้บริการชั่วคราวไปยังอีเมล ib.office@gsb.or.th
  • วิธีที่ 2 : ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา พร้อมหลักฐานแสดงตน

การยกเลิกการใช้งานบริการ ออมสิน Internet Banking สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา พร้อมหลักฐานแสดงตน

Skip to content