วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > เกี่ยวกับธนาคาร > ข้อมูลธนาคาร > คำถามที่พบบ่อย > โปรโมชันสินเชื่อเคหะ กู้ปีนี้ ผ่อนปีหน้า สำหรับ Re-Finance

โปรโมชันสินเชื่อเคหะ กู้ปีนี้ ผ่อนปีหน้า สำหรับ Re-Finance

โปรโมชันสินเชื่อเคหะ กู้ปีนี้ ผ่อนปีหน้า สำหรับ Re-Finance

หมายถึง ให้ลูกค้าปลอดชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นระยะเวลา 6 หรือ 9 เดือน ตามอัตราดอกเบี้ยที่เลือก

โปรโมชั่นนี้ต้องอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564

ยกเว้นกรณีอัตราดอกเบี้ย 0% 9 เดือน ต้องอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาแล้วเสร็จภายในวันที่

29 ตุลาคม 2564

สามารถ Re-Finance มาได้ สำหรับค่าธรรมเนียม ในเบื้องต้นจะมีค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ ค่าจดจำนอง โดยโปรโมชั่นนี้มีการยกเว้น ค่าจัดนิติกรรมสัญญา และค่าบริการสินเชื่อ ทั้งนี้ จะมีทางเลือกฟรีค่าจดจำนอง สำหรับวงเงินกู้สินเชื่อเคหะคงเหลือตั้งแต่ 1.00 ล้านบาท ขึ้นไป

ได้ โดยสามารถใช้อัตราดอกเบี้ยกรณีไถ่ถอนจำนองสัญญากู้เพิ่มเติมฯ และ/หรือกู้เพิ่มเติมฯกับธนาคารออมสิน รวมถึงกู้วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (OD)

– วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (OD) ให้กู้ได้ไม่เกิน 10 เท่าของรายได้รวม และไม่เกิน 500,000 บาท

– ไม่สามารถขอกู้วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (OD) อย่างเดียวได้ โดยวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (OD) ต้อง กู้ร่วมกับกรณีกู้เพิ่มเติมเพื่อการอุปโภคบริโภคเท่านั้น และวงเงินกู้รวมกันต้องไม่เกิน 5,000,000 บาททั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสัดส่วนวงเงินกู้ตามเกณฑ์ของธนาคาร

ธนาคารโอนเงินค่าจดจำนองหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย 1% เข้าบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกของลูกค้าภายใน 30 วันนับจากวันจดจำนองแล้วเสร็จ

โปรโมชั่นนี้ หากลูกค้าชำระคืนเงินกู้เสร็จสิ้น หรือไถ่ถอนจำนองก่อนครบกำหนด ภายในระยะเวลา     5 ปี นับแต่วันที่ทำสัญญากู้เงิน ลูกค้าต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารกำหนด (ปัจจุบันร้อยละ 3.00 ของยอดเงินต้นคงเหลือ) ทั้งนี้ กรณีที่ลูกค้าเลือกฟรีค่าจดจำนอง ลูกค้าจะต้องชำระค่าจดจำนองคืนแก่ธนาคารเต็มจำนวน