วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > เกี่ยวกับธนาคาร > ข้อมูลธนาคาร > คำถามที่พบบ่อย > โปรโมชันสินเชื่อเคหะ กู้ปีนี้ ผ่อนปีหน้า

โปรโมชันสินเชื่อเคหะ กู้ปีนี้ ผ่อนปีหน้า

โปรโมชันสินเชื่อเคหะ กู้ปีนี้ ผ่อนปีหน้า

หมายถึง ลูกค้าสามารถ ปลอดชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นระยะเวลา 6 เดือน

สำหรับวัตถุประสงค์ ซื้อ/ ปลูกสร้าง/ ต่อเติมซ่อมแซม โดยโปรโมชั่นนี้ต้องอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564

ในเบื้องต้นจะมีค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ ค่าจดจำนอง โดยโปรโมชั่นนี้มีการยกเว้น ค่าจัดนิติกรรมสัญญา และค่าบริการสินเชื่อ

โปรโมชั่นนี้ หากลูกค้าชำระคืนเงินกู้เสร็จสิ้น หรือไถ่ถอนจำนองก่อนครบกำหนด ภายในระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ทำสัญญากู้เงิน ลูกค้าต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารกำหนด (ปัจจุบัน ร้อยละ 3.00 ของยอดเงินต้นคงเหลือ)

ลูกค้าสามารถเลือกทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อหรือไม่ก็ได้ ซึ่งถ้าหากลูกค้าประสงค์ทำประกันฯ ธนาคารจะมีอัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับวงเงินกู้เพื่อเป็นค่าเบี้ยประกันฯ

– ไม่มีวงเงินกู้ขั้นต่ำ

– ถ้าผ่อนชำระตามโปรโมชั่นสินเชื่อบ้าน “กู้ปีนี้ ผ่อนปีหน้า” วงเงินกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 30 ปี จะมีเงินงวดผ่อนชำระ ดังนี้

ระยะเวลา

กรณีทำประกันฯ

กรณีไม่ทำประกันฯ

เดือนที่ 1 – 6

ปลอดชำระเงินงวด

ปลอดชำระเงินงวด

เดือนที่ 7 – 12

1,500 บาท

1,900 บาท

ปีที่ 2

3,500 บาท

3,900 บาท

ปีที่ 3

4,500 บาท

4,900 บาท

ปีที่ 4 เป็นต้นไป

6,000 บาท

6,000 บาท

ได้ โดยลูกค้าจะต้องเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการสร้างบ้าน เพื่อประกอบการยื่นกู้สินเชื่อ ได้แก่ ใบอนุญาตปลูกสร้าง แบบแปลนการก่อสร้าง สัญญาจ้างเหมา ทั้งนี้ ลูกค้าจะได้รับอัตราดอกเบี้ย 0% และปลอดชำระเงินงวด นาน 6 เดือน ตามโปรโมชั่นฯ