วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

ประวัติพิพิธภัณฑ์ออมสิน

พิพิธภัณฑ์ธนาคารออมสินแหล่งศึกษาของอนุชนรุ่นหลังเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์ผู้พระราชทาน กำเนิดธนาคารออมสินและพระคุณของผู้ดำเนินตาม พระราโชบายให้กิจการธนาคารออมสินเจริญก้าวหน้า สืบต่อมาจนถึงปัจจุบันและเพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งคุณค่าของ วิวัฒนาการความเจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับธนาคาร ออมสินจึงเก็บรวบรวมสิ่งที่ทรงคุณค่าซึ่งสะท้อนประวัติ ความเป็นมาของธนาคารนับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งใน เรื่องของการประกอบธุรกิจ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ในการประกอบการ ตลอดทั้งเอกสารสำคัญโดยจัดแสดงไว้ ณ พิพิธภัณฑ์ ธนาคารออมสิน ให้อนุชนรุ่นหลังและผู้ที่สนใจ ได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับ ออมสินไทย อันจะเป็นวิธีทางหนึ่งในการสร้างจิตสำนึกให้ เกิด ความรักและหวงแหนธนาคารออมสิน ต่อไป

พิพิธภัณฑ์ธนาคารออมสิน เริ่มต้นจากการศึกษารวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดตั้งเมื่อ ๒๕๓๓ สมัย ม.ร.ว. จันทรแรมศิริโชค จันทรทัต เป็นผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

จนแล้วเสร็จ เปิดบริการเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๕ โดยนายวิบูลย์ อังสนันท์ ผู้อำนวยการธนาคาร ออมสินในสมัยนั้น เป็นประธานในพิธีเปิด พิพิธภัณฑ์ธนาคารออมสิน ตั้งอยู่ชั้น ๗ อาคาร ๗๒ ปี ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าเยี่ยมชมในเวลาทำการปกติ และในโอกาสพิเศษต่างๆ การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ธนาคารออมสินสำเร็จได้ก็ด้วยความร่วมมือจากผู้บริหารพนักงาน อดีตพนักงานและประชาชนผู้ใช้บริการได้นำสิ่งของและเอกสารที่มีคุณค่ามีความสัมพันธ์ เกี่ยวข้องกับธนาคารมามอบให้พิพิธภัณฑ์