ประธานกรรมการธนาคารออมสิน – Page 2 – Government Savings Bank

ประธานกรรมการธนาคารออมสิน

พ.ศ. ๒๕๔๑ – ๒๕๔๑

นายปรีดี บุญยัง

การศึกษา

 • ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต(น.บ) กฎหมายทั่วไป มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Master of Lows(L.L.M) กฎหมายทั่วไปมาวิทยาลัยเยลประเทศสหรัฐอเมริกา

ตำแหน่งอื่น

 • อธิบดีกรมธนารักษ์
 • รองปลัดกระทรวงการคลัง
 • อธิบดีกรมบัญชีกลาง

พ.ศ. ๒๕๔๑ – ๒๕๔๓

นายศุภชัย พิศิษฐวานิช

การศึกษา

Master of Business Administration, Ohio University, U.S.A B.A>(Account), Thammasat University

ตำแหน่งอื่น

 • ปลัดกระทรวงการคลัง
 • รองปลัดกระทรวงการคลัง
 • อธิบดีกรมศุลกากร
 • อธิบดีกรมสรรพสามิต
 • ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 • ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังs
 • รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง
 • ประธานกรรมการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • รองประธานกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. ๒๕๔๓ – ๒๕๔๗

นายสมใจนึก เองตระกูล

การศึกษา

 • ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ Usala College,New Jersey,U.S.A
 • ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร(วปอ.)รุ่นที่ ๓๕

ตำแหน่งอื่น

 • ประธานกรรมการ สำนักสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • ประธานกรรมการบริษัท ทิพยประกันภัยจำกัด(มหาชน)
 • ประธานกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • รองประธานกรรมการบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๔๙

นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา

การศึกษา

 • ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ Usala College,New Jersey,U.S.A
 • ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร(วปอ.)รุ่นที่ ๓๕

ตำแหน่งอื่น

 • ประธานกรรมการ สำนักสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • ประธานกรรมการบริษัท ทิพยประกันภัยจำกัด(มหาชน)
 • ประธานกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • รองประธานกรรมการบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๒

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ

การศึกษา

 • วิศวกรรมศสาตร์บัณฑิต (โยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย M.E.(C.E.) Lamar University, U.S.A.
 • นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับ ๒) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ) รุ่นที่ ๓๘
 • เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตรธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งอื่น

 • ประธานกรรมการอำนวยการโรงงานยาสูบ
 • ประธานกรรมการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
 • กรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖

นายวินัย วิทวัสการเวช

การศึกษา

 • วิศวกรรมศสาตร์บัณฑิต (โยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย M.E.(C.E.) Lamar University, U.S.A.
 • นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับ ๒) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ) รุ่นที่ ๓๘
 • เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตรธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งอื่น

 • ประธานกรรมการอำนวยการโรงงานยาสูบ
 • ประธานกรรมการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
 • กรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๖

นางพรรณี สถาวโรดม

การศึกษา

 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์

พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗

นางชูจิรา กองแก้ว

การศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (เกียรตินิยมดี) สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

 • ๒๕๕๒ – ๒๕๕๓  อธิบดีกรมบังคับคดี
 • ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒  รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
 • ๒๕๔๙ – ๒๕๕๐  ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
 • ๒๕๔๘ – ๒๕๔๙  อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม

การอบรม

 • หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำของสตรีในภาครัฐ รุ่นที่ 5 ประจำปี 2544
 • หลักสูตรการจัดทำแผนกลยุทธ์ และเกณฑ์ประเมินผลการทำงานของกระทรวงยุติธรรม
 • หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะหลักด้านการบริหารสำหรับนักบริหารระดับสูง
 • หลักสูตรการวางระบบการควบคุมภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 38 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
 • หลักสูตร “การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน” รุ่นที่ 4 สถาบันพระปกเกล้า…….

ตำแหน่งอื่น

 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 • กรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 • กรรมการบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท วายแอลจี บลูเลี่ยนแอนด์ฟิวเจอร์ จำกัด
 • อนุกรรมการข้าราชการพลเรือนวิสามัญ ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ด้านการสร้างประสิทธิภาพการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • อนุกรรมการข้าราชการพลเรือนกระทรวงยุติธรรม
 • กรรมการกองทุนยุติธรรม
 • ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการ
 • ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย CAT

พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๘

นายสมชัย สัจจพงษ์

การศึกษา

 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ OHIO STATE UNIVERSITY U.S.A.
 • ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ OHIO STATE UNIVERSITY U.S.A.

การอบรม

 • หลักสูตร การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน (PDI) สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 20 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ประจำปีการศึกษา 2550-2551
 • หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 2
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 75 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร นักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ รุ่นที่ 44

ประวัติการทำงาน

 • พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน อธิบดีกรมศุลกากร สังกัดกระทรวงการคลัง
 • พ.ศ. 2554 – 2557 ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สังกัดกระทรวงการคลัง
 • พ.ศ. 2553 – 2554 ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง
 • พ.ศ. 2552 – 2553 อธิบดีกรมศุลกากร สังกัดกระทรวงการคลัง
 • พ.ศ. 2551 – 2552ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สังกัดกระทรวงการคลัง

ตำแหน่งอื่น

 • ประธานกรรมการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สังกัดกระทรวงการคลัง
 • กรรมการการไฟฟ้านครหลวง สังกัดกระทรวงมหาดไทย

พ.ศ. ๒๕๕๙ – ปัจจุบัน

นายกุลิศ สมบัติศิริ

การศึกษา

 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Southern California, U.S.A.
 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการคลังสาธารณะ San Diego State University, U.S.A.

การอบรม

 • หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 10
 • หลักสูตร การพัฒนานักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 40 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน  สำนักงาน ก.พ.
 • หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 54 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ประวัติการทำงาน

 • พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน อธิบดีกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
 • พ.ศ. 2557 – 2558 ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
 • พ.ศ. 2554 – 2557 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
 • พ.ศ. 2553 – 2554 ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกระทรวงการคลัง
 • พ.ศ. 2551 – 2553 รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
 • พ.ศ. 2550 – 2551 ผู้อำนวยการสำนักบริหารเงินตรา กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
 • พ.ศ. 2548 – 2549 รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติสำนักงาน กสทช.

ตำแหน่งอื่น

 • กรรมการบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)