ประธานกรรมการธนาคารออมสิน – Government Savings Bank

ประธานกรรมการธนาคารออมสิน

พ.ศ. ๒๔๙๐ – ๒๔๙๒

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย

การศึกษา

 • มัธยมศึกษา โรงเรียนเทพศิรินทร์ (โรงเรียนสวนกุหลาบ อังกฤษ)
 • นักเรียนล่าม ประจำศาลฎีกา ศาลแพ่ง ศาลอุทธรณ์ และศาลคดีต่างประเทศ
 • เนติบัณฑิตไทย โรงเรียนกฎหมาย

ตำแหน่งอื่น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

พ.ศ. ๒๔๙๒ – ๒๔๙๕

พระยาศรีเสนา (ศรีเสนา (ฮะ) สมบัติศิริ)

การศึกษา

การปกครอง London School of Economics,ประเทศอังกฤษ

ตำแหน่งอื่น

 • ปลัดกระทรวงมหาดไทยคนแรก (ปลัดทูลฉลอง)
 • เอกอัครราชทูตไทยคนแรกประจำกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

พ.ศ. ๒๔๙๕ – ๒๕๐๕

พลเอกหลวงสถิตยุทธการ

การศึกษา

โรงเรียนนายร้อยทหารบก

ตำแหน่งอื่น

 • ปลัดกระทรวงกลาโหม
 • รักษาการรองเสนาธิการกระทรวงกลาโหม
 • รักษาการผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

พ.ศ. ๒๕๐๕ – ๒๕๑๗

พลอากาศเอกบุญชู จันทรุเบกษา

การศึกษา

โรงเรียนนายร้อยทหารบก

ตำแหน่งอื่น

ผู้บัญชาการทหารอากาศ

พ.ศ. ๒๕๐๕ – ๒๕๑๗

นายอำนวย วีรวรรณ

การศึกษา

 • พาณิชยศาสตร์บัณฑิต
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 • เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
 • Ph.D.บริหารธุรกิจ

ตำแหน่งอื่น

 • รัฐมนตรีว่าการกระทารวงการคลัง
 • สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

พ.ศ. ๒๕๑๙ – ๒๕๒๑

นายเอียด นาครทรรพ

การศึกษา

 • โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
 • โรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 • ปริญญาตรี Far Eastern University (F.E.U) Manila , Republic of Philippines

ตำแหน่งอื่น

 • รองปลัดกระทรวงการคลัง
 • สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์

พ.ศ. ๒๕๒๓ – ๒๕๒๕

นายวิโรจน์ เลาหะพันธ์

การศึกษา

 • มัธยมศึกษา โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอเมริกัน กรุงวอชิงตัน ดี.ซี สหรัฐอเมริกา
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๒๒

ตำแหน่งอื่น

 • รองอธิบดีกรมสรรพกร
 • รองปลัดกระทรวงการคลัง
 • อธิบดีกรมธนารักษ์

พ.ศ. ๒๕๒๓ – ๒๕๒๕

นายพนัส สิมะเสถียร

การศึกษา

 • ประกาศนียบัตร วิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี B.A.,(Cum Laude) สาขาบริหารธุรกิจ (Claremont Men’ College, Claremont, California , USA.)
 • ปริญญาโท M.S. วิชาการบัญชี , University of Illinois, Illinois, USA.
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอเมริกัน กรุงวอชิงตัน ดี.ซี สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาเอก Ph.D.,วิชาการบัญชี, University of Illinois, Illinois, USA.

ตำแหน่งอื่น

 • ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 • ปลัดกระทรวงการคลัง
 • อธิบดีกรมสรรพกร
 • อธิบดีกรมบัญชีกลาง
 • ที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลังประจำกรุง Washington D.C.
 • กรรมการบริษัทการบินไทย
 • ประธานกรรมการโรงงานยาสูบ
 • ประธานกรรมการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • ประธานกรรมการธนาคารกรุงไทย จำกัด
 • ประธานกรรมการบริษัทผาแดง อินดัสตรีส์ จำกัด
 • ประธานกรรมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 • ประธานกรรมการบริษัทอีสเทอร์น สตาร์ เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
 • นายกสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
 • ประธานกรรมการคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน
 • ประธานกรรมการ Asian Seceritties Analysts Federation

พ.ศ. ๒๕๒๕ – ๒๕๒๗

นายชาญชัย ลี้ถาวร

การศึกษา

ปริญญาตรีการธนาคารการคลัง มหาวิทยาลัยอิลินอยส์ สหรัฐอเมริกา

ตำแหน่งอื่น

 • ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
 • ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 • อธิบดีกรมสรรพสามิต
 • อธิบดีกรมศุลกากร
 • ปลัดกระทรวงการคลัง
 • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
 • เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสำนักนายกรัฐมนตรี

พ.ศ. ๒๕๒๗ – ๒๕๓๕

นายบัณฑิต บุณยะปานะ

การศึกษา

 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกาออกระเบียบการส่งเสริมสวัสดิภาพของพนักงาน
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ตำแหน่งอื่น

 • อธิบดีกรมสรรพกร
 • ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 • เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 • ที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลังประจำสหราชอาณาจักรและยุโรป
 • อธิบดีกรมธนารักษ์
 • อธิบดีกรมสรรพสามิต
 • อธิบดีกรมบัญชีกลาง
 • ประธานกรรมการโรงงานยาสูบกรรมการบริษัทการบินไทย
 • ประธานคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย
 • ประธานกรรมการกองทุนพัฒนาตลาดทุน
 • กรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
 • กรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย
 • กรรมการองค์การเหมืองแร่ทางทะเล
 • กรรมการการประปานครหลวง , กรรมการองค์การสุรา

พ.ศ. ๒๕๓๕ – ๒๕๓๖

นายมนัส ลีวีระพันธุ์

การศึกษา

 • ปริญญาตรีเกียรตินิยมเศรษฐศาสตร์ McGILL University,Montreal,Canada
 • ปริญญาโทสาขาการคลัง University of California Berkeley
 • วปอ.วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ๒๕๑๙

ตำแหน่งอื่น

 • อธิบดีกรมบัญชีกลาง
 • กรรมการคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักนายกรัฐมนตรี
 • กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. บ้านปู
 • กรรมการบจ.ไทยเชื้อเพลิงการบิน
 • ประธานกรรมการ บจ.สยามซัมซุงประกันชีวิต
 • ประธานกรรมการตรวจสอบภาคราชการประจำกระทรวงต่างประเทศ
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคม

พ.ศ. ๒๕๓๖ – ๒๕๔๑

นายนิพันธ พุกกะณะสุต

ตำแหน่งอื่น

 • อธิบดีกรมธนารักษ์
 • รองปลัดกระทรวงการคลัง
 • อธิบดีกรมบัญชีกลาง