ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

คณะผู้บริหารธนาคาร

ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย
ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

รองผู้อำนวยการ

นายบุญสน เจนชัยมหกุล
รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายนำพร ยมนา
รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส กลุ่มทรัพยากรบุคคล
นางสาวกรประณม วงษ์มงคล
รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส กลุ่มบริหารความเสี่ยง
นายสัณฐาน อยู่ศิริ
รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มยุทธศาสตร์
นายโชคชัย คุณาวัฒน์
รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มปฏิบัติการ
นายอิสระ วงศ์รุ่ง
รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าบุคคล
นางสาวปภากร รัตนเศรษฐ
รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลงทุนและบริหารการเงิน
นายอมรฤทธิ์ จันทร์ประสิทธิ์
รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ
นางสาวจิราพร นุกิจรังสรรค์
รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ
นางสุภาภรณ์ สายทองอินทร์
รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มกำกับและธรรมาภิบาล
นายเทอดธรรม สุวิชาวรพันธุ์
รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มตรวจสอบ ขึ้นตรงคณะกรรมการตรวจสอบ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นายสุริยะ กาฬบุตร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานกิจการสาขา 1 ขึ้นตรงผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
นางวรณัน ตันสกุล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานกิจการสาขา 2 ขึ้นตรงผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
นางอนงค์ วรินทร์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานกิจการสาขา 3 ขึ้นตรงผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
นางพัชลีพร วรวิบูลย์สวัสดิ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานกิจการสาขา 4 ขึ้นตรงผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
นางสาวเกษศิริ สวาสดิ์รัตน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานกิจการสาขา 5 ขึ้นตรงผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
นางจันทิรา โกประพัฒน์พงศ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานกิจการสาขา 6 ขึ้นตรงผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
นางรจเรข สีมาปิวะพันธ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานบริหารการขาย กลุ่มลูกค้าบุคคล
นายพิษณุ วุฒิประสิทธิ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานปฏิบัติการลูกค้าบุคคล กลุ่มลูกค้าบุคคล
นางปรางมาศ เธียรธนู
ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานลูกค้ารายย่อยและองค์กรชุมชน กลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ
นางขนิฐา การีสรรพ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานลูกค้าบุคลากรภาครัฐ กลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ
นายพินิจ แดนมณี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานลูกค้าธุรกิจ SMEs กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ
นายวีระชัย อมรถกลสุเวช
ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และภาครัฐ กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ
นางศิริวรรณ ประเสริฐชัย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานบริหารการเงิน กลุ่มลงทุนและบริหารการเงิน
นายกิตติ ปิ่นรอด
ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานการลงทุน กลุ่มลงทุนและบริหารการเงิน
นายธิติธัช นรวีร์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs Startup กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ
นางนงนุช ภูพิพัฒน์ผล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานการเงิน กลุ่มลงทุนและบริหารการเงิน
นางสาวฐนิตา วิรุฬหกุล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานบริหารงานกลาง กลุ่มปฎิบัติการ
นายประเสริฐ กองจันทร์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานบริหารหนี้และกฏหมาย กลุ่มปฎิบัติการ
นางสาวนพวรรณ รัตนเวคิน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานวิจัยและบริหารข้อมูลลูกค้า กลุ่มยุทธศาสตร์
นางบุญรักษ์ อุดมอิทธิพงศ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานนโยบายและยุทธศาสตร์ กลุ่มยุทธศาสตร์
นางจีรนันท์ เขตสกุล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล กลุ่มทรัพยากรบุคคล
นางนุชจรินทร์ ศิริจันทร์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มทรัพยากรบุคคล
นางสาวสมศรี แสงชลินทร์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานปฎิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายสราวุธ ณ นคร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายอภิวัฒน์ กวีรัตเชวง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงสินเชื่อ กลุ่มบริหารความเสี่ยง
นายวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานบริหารความเสี่ยง กลุ่มบริหารความเสี่ยง
นายอนุรักษ์ เสงี่ยมจิตร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานบริหารธุรกิจลูกค้าบุคคล กลุ่มลูกค้าบุคคล
นางพิชญ์สินี ตั้งตรงจิตต์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานเลขาธิการธนาคาร ขึ้นตรงผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
นางสาวนิลวรรณ เล็กเจริญสุข
ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานกำกับและควบคุม กลุ่มกำกับและธรรมาภิบาล
นายมนตรี บุญดี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบ
นายชูเกียรติ ธิติหิรัญเจริญ
ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ
นายไพโรจน์ สว่างตระกูล
ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน กลุ่มปฏิบัติการ
นางสาวนัทธนกร บุญวงศ์
ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน ขึ้นตรงผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
นายปฏิภาณ อนุสรณ์พานิช
ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ