ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

คณะผู้บริหารธนาคาร

ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย
ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

รองผู้อำนวยการ

นายบุญสน เจนชัยมหกุล
รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวกรประณม วงษ์มงคล
รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มยุทธศาสตร์
นายโชคชัย คุณาวัฒน์
รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มปฏิบัติการ
นายนำพร ยมนา
รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มทรัพยากรบุคคล
-
รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มบริหารความเสี่ยง
นายอิสระ วงศ์รุ่ง
รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าบุคคล
นางสาวปภากร รัตนเศรษฐ
รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลงทุนและบริหารการเงิน
-
รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ
นางสาวจิราพร นุกิจรังสรรค์
รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ
นายอมรฤทธิ์ จันทร์ประสิทธิ์
รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มกำกับและธรรมาภิบาล
นายเทอดธรรม สุวิชาวรพันธุ์
รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มตรวจสอบ ขึ้นตรงคณะกรรมการตรวจสอบ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นายสุริยะ กาฬบุตร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานกิจการสาขา 1 ขึ้นตรงผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
-
ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานกิจการสาขา 2 ขึ้นตรงผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
นางอนงค์ วรินทร์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานกิจการสาขา 3 ขึ้นตรงผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
นางพัชลีพร วรวิบูลย์สวัสดิ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานกิจการสาขา 4 ขึ้นตรงผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
นางสาวเกษศิริ สวาสดิ์รัตน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานกิจการสาขา 5 ขึ้นตรงผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
-
ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานกิจการสาขา 6 ขึ้นตรงผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
นางรจเรข สีมาปิวะพันธ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานบริหารการขาย กลุ่มลูกค้าบุคคล
นายพิษณุ วุฒิประสิทธิ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานปฏิบัติการลูกค้าบุคคล กลุ่มลูกค้าบุคคล
-
ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานลูกค้ารายย่อยและองค์กรชุมชน กลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ
นางขนิฐา การีสรรพ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานลูกค้าบุคลากรภาครัฐ กลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ
นายชูเกียรติ ธิติหิรัญเจริญ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานปฏิบัติการลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ
นายวีระชัย อมรถกลสุเวช
ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และภาครัฐ กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ
นางศิริวรรณ ประเสริฐชัย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานบริหารการเงิน กลุ่มลงทุนและบริหารการเงิน
-
ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานการลงทุน กลุ่มลงทุนและบริหารการเงิน
-
ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs Startup
นางนงนุช ภูพิพัฒน์ผล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานการเงิน กลุ่มลงทุนและบริหารการเงิน
-
ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานบริหารงานกลาง กลุ่มปฎิบัติการ
นายประเสริฐ กองจันทร์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานบริหารหนี้และกฏหมาย กลุ่มปฎิบัติการ
นางสาวนพวรรณ รัตนเวคิน
ผู้ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานวิจัยและบริหารข้อมูลลูกค้า กลุ่มยุทธศาสตร์
นางบุญรักษ์ อุดมอิทธิพงศ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานนโยบายและยุทธศาสตร์ กลุ่มยุทธศาสตร์
นายสัณฐาน อยู่ศิริ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล กลุ่มทรัพยากรบุคคล
นางจีรนันท์ เขตสกุล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มทรัพยากรบุคคล
-
ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานปฎิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายสราวุธ ณ นคร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายอภิวัฒน์ กวีรัตเชวง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงสินเชื่อ กลุ่มบริหารความเสี่ยง
นายวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานบริหารความเสี่ยง กลุ่มบริหารความเสี่ยง
นายอนุรักษ์ เสงี่ยมจิตร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานบริหารธุรกิจลูกค้าบุคคล กลุ่มลูกค้าบุคคล
นางพิชญ์สินี ตั้งตรงจิตต์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานเลขาธิการธนาคาร ขึ้นตรงผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
นางสุภาภรณ์ สายทองอินทร์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานกำกับและควบคุม กลุ่มกำกับและธรรมาภิบาล
นายมนตรี บุญดี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบ
นายพินิจ แดนมณี
ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ
นายกิตติ ปิ่นรอด
ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน กลุ่มลงทุนและบริหารการเงิน
นายไพโรจน์ สว่างตระกูล
ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน กลุ่มปฏิบัติการ
นางสาวนัทธนกร บุญวงศ์
ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน ขึ้นตรงผู้อำนวยการธนาคารออมสิน