ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
 • ธนาคาร
 • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย

ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(รัฐประศาสนศาสตร์)มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย


 • ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


 • ปริญญาเอกศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์(การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยศรีปทุม


 • ปริญญาเอกศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (นโยบายสาธารณะและการจัดการ) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต


 • ปริญญาเอกบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


 • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต(BBA)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม

 • หลักสูตร วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) AMM รุ่นที่ 2คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงรุ่นที่ 21 (บยส.) วิทยาลัยการยุติธรรมกระทรวงยุติธรรม


 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 22 (วตท.) สถาบันวิทยาการตลาดทุน


 • หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 6(ปรม.) สถาบันพระปกเกล้า


 • หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 116 (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย


 • หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารทางการแพทย์ รุ่นที่ 2 (ปธพ.)สถาบันพระปกเกล้าและแพทยสภา


 • หลักสูตรพิเศษสำหรับผู้นำระดับสูงด้านการเมืองการปกครอง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรุ่นที่1(สมพ.)สมาคมเสาหลักเพื่อแผ่นดิน(ประเทศไทย)


 • หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดินผู้นำระดับสูงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รุ่นที่ 2 (สนพ.) สมาคมเสาหลักเพื่อแผ่นดิน (ประเทศไทย)

ประวัติการทำงาน

 • พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน      ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

 • พ.ศ. 2558 -2561         กรรมการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

 • พ.ศ. 2555 - 2557        รองกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

 • พ.ศ. 2551 - 2557        กรรมการ บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

 • รองประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
   

 • กรรมการ และกรรมการบริหารบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
   

 • กรรมการฝ่ายนายจ้าง คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
   

 • คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ