ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย

ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (BBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

ปริญญาเอก ศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ปริญญาเอก ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

การอบรม

หลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 21 (บยส.) วิทยาลัยการยุติธรรมกระทรวงยุติธรรม

หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 22 (วตท.) สถาบันวิทยาการตลาดทุน

หลักสูตร การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 6 (ปรม.) สถาบันพระปกเกล้า

หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 116 (DCP) สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตร ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารทางการแพทย์ รุ่นที่ 2 (ปธพ.) สถาบันพระปกเกล้า และแพทยสภา

หลักสูตรพิเศษ สำหรับผู้นำระดับสูงด้านการเมืองการปกครอง เพื่อสนับสนุน การดำเนินงานตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (สมพ.) รุ่นที่ 1 สมาคมเสาหลักเพื่อแผ่นดิน (ประเทศไทย)

หลักสูตร เสาหลักเพื่อแผ่นดินผู้นำระดับสูงตามแนวพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (สนพ.) รุ่นที่ 2 สมาคมเสาหลักเพื่อแผ่นดิน (ประเทศไทย)

ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

พ.ศ. 2555 - 2557 รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

กรรมการ และกรรมการบริหารบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
กรรมการ และกรรมการบริหารบริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)