ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
 • ธนาคาร
 • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

คำถามที่พบบ่อย

รหัสสำหรับการเข้าใช้งานครั้งแรก (First Time Login) โดยผู้ใช้บริการกดรับรหัส T-PINได้ด้วยตนเอง จากหน้าจอการเข้าใช้งานครั้งแรก โดยระบบจะจัดส่งรหัส T-PIN ให้กับผู้ใช้บริการทาง SMS ตามหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ได้แจ้งไว้กับธนาคาร
 • สามารถใช้บริการ ออมสิน Internet Bankingได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 02.01 - 23.00 น. (ปิดการ         ให้บริการระหว่าง 23.00 - 02.00 น.)
 • บริการชำระเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 07.00 - 23.00 น.
OTP คือรหัสที่ระบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเพื่อใช้สำหรับยืนยันการทำรายการซึ่งสามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียว เมื่อใช้แล้วจะไม่สามารถใช้รหัสชุดเดิมสำหรับทำธุรกรรมอื่นๆได้อีกเพื่อความปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านบริการออมสินInternet Bankingโดยรหัส OTP จะมีอายุการใช้งานเพียง 2 นาทีหากเลยระยะเวลาที่กำหนด ผู้ใช้บริการจะต้องกดปุ่ม “ยกเลิก” เพื่อเข้าทำรายการใหม่อีกครั้ง
       คุณสามารถใช้บริการ ออมสิน Internet Bankingได้ทุกที่ที่มีอินเตอร์เน็ต เฉพาะบริการด้านข้อมูลบัญชีเท่านั้น เช่น ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ เรียกดูสรุปรายการทางบัญชี ตรวจสอบรายการเดินบัญชี และตรวจสอบสถานะเช็ค
       ในกรณีที่ท่านต้องการใช้บริการทางการเงินท่านต้องมีหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่จดทะเบียนในประเทศไทยและต้องมีการเปิดบริการ Roaming จึงจะสามารถใช้บริการได้เนื่องระบบจะมีการส่งรหัส OTP สำหรับยืนยันการทำรายการทุกครั้งโดยธนาคารจะยึดตามวันและเวลามาตรฐานของประเทศไทยเป็นหลัก
ผู้ใช้บริการสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยตนเองผ่านระบบบริการออมสิน Internet Bankingยกเว้นการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่และ E-mail ผู้ใช้บริการจะต้องติดต่อธนาคารออมสินสาขาโดยดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
 • กรอกรายละเอียดในเอกสารใบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูลการใช้บริการ/ยกเลิก/ระงับการใช้บริการออมสิน Internet Bankingให้ครบถ้วน
 • ยื่นเอกสารด้วยตนเองได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาพร้อมลงลายมือชื่อและแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนลงลายมือชื่อกำกับสำเนาถูกต้อง
 • ธนาคารจะแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงข้อมูลไปยัง E-mail ตามที่ผู้ใช้บริการแจ้งไว้กับธนาคาร
ผู้ใช้บริการสามารถเปลี่ยนคำถามช่วยจำได้ด้วยตนเอง โดยเข้าสู่ระบบฯเลือกเมนู ข้อมูลส่วนบุคคล (My Profile) >ตั้งค่ารหัสช่วยจำใหม่ (Reset Password Hint) จากนั้นระบุรหัสผ่าน>แก้ไขคำถามหรือคำตอบช่วยจำที่ต้องการเปลี่ยนแปลงใหม่ หลังจากนั้นกดปุ่ม "ยืนยัน"
ผู้ใช้บริการสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ด้วยตนเอง โดยเข้าสู่ระบบฯ  เลือกเมนู ข้อมูลส่วนบุคคล (My Profile) >เปลี่ยนรหัสผ่าน (Change Password) จากนั้นระบุรหัสผ่านเดิม และระบุรหัสผ่านใหม่ที่ต้องการเปลี่ยนหลังจากนั้นกดปุ่ม "ยืนยัน"
สามารถเลือกวิธีการขอรหัสผ่านใหม่ได้ 2 วิธี
วิธีที่ 1 ขอรหัสผ่านใหม่ โดยการยื่นแบบฟอร์ม ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
 • กรอกรายละเอียดในเอกสารใบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูลการใช้บริการ/ยกเลิก/ระงับการใช้บริการออมสิน Internet Bankingให้ครบถ้วน
 • ยื่นเอกสารด้วยตนเองได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาพร้อมลงลายมือชื่อและแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนลงลายมือชื่อกำกับสำเนาถูกต้อง
 • ธนาคารจะจัดส่งรหัสผ่านใหม่ไปยัง E-mail ที่ผู้ใช้บริการแจ้งไว้กับธนาคาร
วิธีที่ 2 ขอรหัสผ่านใหม่ โดยการใช้คำถามช่วยจำในการทำรายการ ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
 • เข้าสู่เว็บไซต์บริการ ออมสิน Internet Banking เลือก “ลืมรหัสผ่าน”เพื่อรับรหัสผ่านใหม่ 
 • กรอก รหัสผู้ใช้งาน (User ID) และหมายเลขประจำตัวประชาชน
 • ตอบคำถามในส่วนของคำถาม-คำตอบช่วยจำที่ตั้งเอาไว้ 
 • กรอก OTP ที่ได้รับหลังจากการกรอกคำตอบช่วยจำ
 • หลังจากทำตามขั้นตอนแล้ว รหัสผ่านใหม่จะถูกส่งไปยังE-mail ที่ผู้ใช้บริการแจ้งไว้กับธนาคาร
** กรณีวิธีที่ 2 ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใส่รหัสผ่าน (Password) ผิด 3 ครั้งติดต่อกันซึ่งระบบจะไม่อนุญาตให้ดำเนินการ ผู้ใช้บริการต้องติดต่อธนาคารออมสินสาขาหรือ Contact Center เท่านั้น
 • ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา เพื่อขอรับรหัสผู้ใช้งาน ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
 • กรอกรายละเอียดในเอกสารใบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูลการใช้บริการ/ยกเลิก/ระงับการใช้บริการออมสิน Internet Bankingให้ครบถ้วน 
 • ยื่นเอกสารด้วยตนเองได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาพร้อมลงลายมือชื่อและแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนลงลายมือชื่อกำกับสำเนาถูกต้อง
 • ธนาคารจะจัดส่งรหัสผู้ใช้งานผ่านทาง SMS ตามหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่แจ้งไว้กับธนาคาร
 • การขอระงับใช้บริการ (ชั่วคราว) สามารถเลือกได้ 2 วิธี ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
 • วิธีที่ 1 : ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 0 2299 8668 พร้อมทั้งส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนลงลายมือชื่อกำกับสำเนาถูกต้องเพื่อประกอบการขอระงับการใช้บริการชั่วคราวไปยังหมายเลขโทรสาร 0 2299 8020
 • วิธีที่ 2 : ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา โดยยื่นแบบฟอร์มพร้อมลงลายมือชื่อและแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • การยกเลิกการใช้งานบริการออมสิน Internet Bankingสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเพื่อขอยกเลิกการใช้บริการ ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
 • กรอกรายละเอียดในเอกสารใบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูลการใช้บริการ/ยกเลิก/ระงับการใช้บริการออมสิน Internet Bankingให้ครบถ้วน
 • ยื่นเอกสารด้วยตนเองได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาพร้อมลงลายมือชื่อและแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนลงลายมือชื่อกำกับสำเนาถูกต้อง
Displaying results 11-20 (of 28)
 |<  <  1 - 2 - 3  >  >|