ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

คำถามที่พบบ่อย

  • เป็นผู้ถือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร  ได้แก่  บัตรออมสิน ATM  บัตรออมสิน ATM พอเพียง บัตรออมสิน วีซ่า อิเล็กตรอน  บัตรออมสิน วีซ่า เดบิต  บัตรออมสิน วีซ่า เดบิต อินสแตนท์  บัตรออมสิน วีซ่า เดบิต สมาร์ท ไลฟ์  และบัตรลดหนี้ วินัยดี มีวงเงิน (ATM LOAN) บัตรใดบัตรหนึ่งที่ผูกกับบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกและทะเบียนสลากอยู่ในสาขาเดียวกัน
  • ทะเบียนสลากต้องเป็นทะเบียนบุคคลธรรมดาในชื่อของตนเอง  (ไม่เป็นบัญชีร่วม)
เราคาดหวังว่า โครงการนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทยมีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินชีวิต ทั้งในปัจจุบันและอนาคต อันจะเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการร่วมกันสร้างสังคมที่สงบสุข และมีความสามัคคีปรองดองกัน รวมทั้งยังเป็นต้นแบบที่จะสนับสนุนให้องค์กรต่างๆ เข้าร่วมและให้การสนับสนุนการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมแก่เด็กมากขึ้นด้วย ซึ่งความร่วมมือระหว่างธนาคารออมสิน และกระทรวงศึกษาธิการในครั้งนี้นั้น ถือเป็นเพียงกลไกหนึ่งเท่านั้น แต่ความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้งสถาบันการศึกษา ครอบครัว ศาสนา หน่วยงานและองค์กรต่างๆ มีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง ที่จะทำให้เด็กและเยาวชนไทยทั้งหมดเป็นเด็กดี มีคุณธรรม จริยธรรมได้
กรมธรรม์ของธนาคารจะยังไม่มีการคุ้มครองเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล ทางธนาคารจะคุ้มครองกรณีทุพพลภาพและเสียชีวิตเท่านั้น
กรมธรรม์ของธนาคารจะยังไม่มีการคุ้มครองเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล ทางธนาคารจะคุ้มครองกรณีทุพพลภาพและเสียชีวิตเท่านั้น
ธนาคารออมสินให้การสนับสนุนงบประมาณทั้งหมดในการดำเนินโครงการเป็นเงินจำนวน 80 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน พร้อมเข้าร่วมในกระบวนการคัดเลือก และการมอบรางวัลโรงเรียนและนักเรียนดีเด่น ซึ่งเงินจำนวนนี้เป็นงบประมาณสาธารณ ประโยชน์ ซึ่งธนาคารได้ตั้งงบประมาณไว้เป็นประจำทุกปี เพื่อดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะรับผิดชอบด้านการรับสมัคร และคัดเลือกโรงเรียนและนักเรียนดีเด่น ผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 178 เขตทั่วประเทศ
ภายในระยะเวลา 1 ปีไม่มีการเคลื่อนไหวในการทำรายการเดินบัญชีและมียอดเงินคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 500 บาท ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมในการรักษาบัญชีเดือนละ 20 บาท แนะนำลูกค้านำสมุดบัญชีไปตรวจสอบสถานภาพบัญชีกับทางสาขาที่ลูกค้าสะดวก
มีดังนี้ ธนาคารออมสิน ธกส. ธอส. ธอท. ธพว. และ ธนาคารกรุงไทย
ถ้า Refinance โดยมีประวัติการชำระหนี้ต่อเนื่อง สามารถกู้ตามโครงการ GSB PLUS ได้ โดยให้ดูประวัติการชำระหนี้จากทั้ง 2 ธนาคาร รวมกันไม่น้อยกว่า 24 งวด แต่หากลูกค้ามีการเพิ่มวงเงินกู้จากการชำระหนี้จากการ Refinance ค่อนข้างสูง ทางสาขาจะต้องพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ว่าสามารถอนุมัตได้หรือไม่
การยืนยันตัวบุคคลสำหรับการใช้บริการ ออมสิน Internet Bankingโดยจะต้องระบุ
  • หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
  • เลขที่บัญชีหลัก จำนวน 12 หลัก 
  • รหัส T-PIN จำนวน 6 หลัก
จากนั้นกำหนดรหัสผู้ใช้งาน (User ID) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าใช้บริการ ออมสิน Internet Banking รวมถึงระบุคำถามและคำตอบช่วยจำ สำหรับใช้ในกรณีลืมรหัสผ่าน (Password)
 
       การฝากสลากออมสินไม่จำเป็นต้องมีสมุดบัญชีเงินฝาก เพราะการฝากสลากผู้ฝากจะได้บัตรทะเบียนสลาก และใบสลาก ซึ่งในใบสลากนั้นจะมีเลขหมายสลากไว้สำหรับตรวจรางวัล
        ยกเว้น ท่านมีความประสงค์จะโอนเงินรางวัลเข้าบัญชี จะต้องเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก หรือ กระแสรายวันเพื่อใช้เป็นบัญชีคู่โอนรับการโอนเงินรางวัล
Displaying results 61-70 (of 153)
 |<  <  3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12  >  >|