ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

คำถามที่พบบ่อย

กู้เงินตามโครงการ GSB PLUS ให้ใช้สัญญากู้ยืมเงินเพื่อการบริโภค แต่กรณีผู้กู้ระบุวัตถุประสงค์ให้คำขอกู้เพื่อนำไปประกอบการค้าหรือลงทุน ให้ใฃ้แบบสัญญาเงินกู้ในการจะฃัดทำนิติกรรมสัญญา ตามคำสั่งธนาคารที่ 28/2546
กู้เงินตามโครงการ GSB PLUS ให้ใช้สัญญากู้ยืมเงินเพื่อการบริโภค แต่กรณีผู้กู้ระบุวัตถุประสงค์ให้คำขอกู้เพื่อนำไปประกอบการค้าหรือลงทุน ให้ใช้แบบสัญญาเงินกู้ในการจะจัดทำนิติกรรมสัญญา ตามคำสั่งธนาคารที่ 28/2546
เอกสารที่ใช้ในการเปิดบัญชี มีสำเนาบัตรประชาชน (พร้อมตัวจริง) และสำเนาทะเบียนบ้าน หากกรณีที่ผู้ฝากเป็นเด็กต้องอายุ ตั้งแต่ 7 ขวบขึ้นไป ใช้สำเนาทะเบียนบ้าน และ สูติบัตรของเด็ก
นอกจากผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และคณะกรรมการกลุ่มสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแล้ว ก็ยังมีผู้แทนจากธนาคารออมสิน ผู้แทนศาสนา ผู้ทรงคุณวุฒิ และสื่อมวลชนในพื้นที่ เข้าร่วมเป็นกรรมการคัดเลือก ส่วนคณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย ผู้บริหารจากกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. และธนาคารออมสิน
เพื่ออำนวยความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น โดยเพิ่มความรวดเร็วในการชำระเงิน ซึ่งผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องลงลายมือชื่อ
ตอนชำระเงิน (ยอดไม่เกิน 1,500 บาท/รายการ)อีกทั้งมีความปลอดภัย โดยบัตรยังคงอยู่ในความดูแลของผู้ถือบัตรตลอดเวลา
ที่ทำการใช้จ่าย
สามารถทำได้ โดยให้ทำการมอบอำนาจผู้มอบอำนาจต้องเขียนใบมอบอำนาจ และแนบเอกสารคือบัตร ประชาชนตัวจริงพร้อมทั้งสำเนาของผู้มอบและผู้รับมอบ และกรมธรรม์ไปทำการติดต่อ ณ สาขาที่ทำกรมธรรม์ไว้เท่านั้น
สามารถทำได้โดย ร้านค้าจะต้องเสียบบัตร (Dip chip) และผู้ใช้บัตรลงลายมือชื่อ (Sign) ในเซลล์สลิปตามปกติ
ไม่มีแบบไหนที่ดีที่สุด ทุกแบบมีจุดเด่นต่างกันไป แม้แต่แบบคู่ขวัญก็ไม่ได้เป็นแบบที่ดีที่สุดสำหรับคนที่มีบุตรถ้าหากคนนั้นไม่ต้องการความคุ้มครองให้บุตรด้วย แบบที่ดีที่สุด คือ แบบที่เหมาะกับลูกค้าคนนั้น ๆ มากที่สุดหรือตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด
         เนื่องในปี 2550 เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา ธนาคารออมสินจึงขอร่วมเทิดพระเกียรติพระองค์ ด้วยการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นที่รู้จักและเข้าใจ ตลอดจนมีการนำไปประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในสังคมไทย ดังพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระราชทานแนวคิดนี้แก่พสกนิกรชาวไทยในทุกหมู่เหล่า อีกทั้งยังถือเป็นการร่วมเผยแพร่พระอัจริยภาพของพระองค์ท่านด้วย 
          และทุกวันนี้ แม้สังคมไทยจะรู้จักหลักเศรษฐกิจพอเพียงกันมากขึ้น แต่คนส่วนใหญ่ยังเข้าใจกันไม่ถ่องแท้ นึกถึงเฉพาะเรื่องการประหยัด อดออม ดำเนินชีวิตด้วยความเรียบง่าย ทั้งที่จริงแล้ว การมีคุณธรรมก็เป็นอีกเงื่อนไขหนึ่งของหลักเศรษฐกิจพอเพียงเช่นกัน เพราะเป็นพื้นฐานที่ทำให้เรารู้จักคำว่า “พอ” ไม่โลภมากอยากได้ และรู้จักการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความมีน้ำใจ และให้อภัยต่อกัน ซึ่งจะทำให้สังคมน่าอยู่และมีความสงบสุข คุณธรรมจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก และจำเป็นต้องมีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคน ที่สำคัญคือ การส่งเสริมคุณธรรมนั้นจะได้ผลมากกว่า หากเริ่มปลูกฝังกันตั้งแต่ยังเป็นเด็ก 
          ขณะเดียวกัน ยังมีเด็กไทยอีกจำนวนไม่น้อยที่ขาดแคลนโอกาสทางการศึกษา เพราะฐานะทางบ้านยากจน อีกทั้งยังมีผลการเรียนอยู่ในระดับปานกลาง จึงมักไม่ได้รับการพิจารณาให้ทุนการศึกษา เนื่องจากทุนส่วนใหญ่จะมอบให้กับผู้เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทั้งที่เป็นเด็กใฝ่ดี มีความซื่อสัตย์ กตัญญู รู้จักเสียสละเพื่อผู้อื่น รวมทั้งยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต ซึ่งเด็กกลุ่มนี้สมควรที่จะได้รับการสนับสนุนให้ศึกษาต่อไป เพื่อเป็นทั้งกำลังใจแก่คนทำความดี และเป็นเพิ่มโอกาสทางการศึกษาไปในตัว 
          นอกจากนั้น ยังเป็นการส่งเสริมให้โรงเรียนต่างๆ เห็นถึงความสำคัญของการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และหลักเศรษฐกิจพอเพียงแก่เด็กนักเรียน และมีการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และแนวคิดเรื่องความพอเพียงภายในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุผลเหล่านี้จึงเกิดเป็นโครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรมขึ้น โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านนี้โดยตรง 
แนะนำกรณีการโอนเงินต่างพื้นที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการโอน คือ ค่าคู่สายครั้งละ 20 บาท และค่าธรรมเนียมในการโอน 1,000 ละ 1 บาท ขึ้นต่ำ 10 บาท
Displaying results 51-60 (of 164)
 |<  <  2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11  >  >|