ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

คำถามที่พบบ่อย

บัญชีหลักคือบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกหรือกระแสรายวันเพื่อใช้เป็นการยืนยันตัวบุคคลและสำหรับการเข้าใช้งานครั้งแรก (First Time Login) ของบริการ ออมสิน Internet Banking
       สามารถทำได้ หากมูลค่าของสลากไม่เกิน 100,000 บาท หากมูลค่าสลากเกิน 100,000 บาท ให้ติดต่อถอนคืน ณ สาขาถือทะเบียน
  • แจ้งความประสงค์ให้ธนาคารโอนเงินรางวัลเข้าบัญชี
  • มารับเงินรางวัลในวันที่มาถอนคืนสลาก
  • เมื่อผู้ใช้บริการสมัครใช้บริการและได้รับการอนุมัติการสมัครใช้บริการจากธนาคารเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบผลการสมัครได้จาก E-mail ของผู้ใช้บริการที่ได้แจ้งไว้กับทางธนาคารหรือติดต่อสอบถาม Contact Centerหมายเลขโทรศัพท์0 2299 8668
กู้เงินตามโครงการ GSB PLUS ให้ใช้สัญญากู้ยืมเงินเพื่อการบริโภค แต่กรณีผู้กู้ระบุวัตถุประสงค์ให้คำขอกู้เพื่อนำไปประกอบการค้าหรือลงทุน ให้ใฃ้แบบสัญญาเงินกู้ในการจะฃัดทำนิติกรรมสัญญา ตามคำสั่งธนาคารที่ 28/2546
กู้เงินตามโครงการ GSB PLUS ให้ใช้สัญญากู้ยืมเงินเพื่อการบริโภค แต่กรณีผู้กู้ระบุวัตถุประสงค์ให้คำขอกู้เพื่อนำไปประกอบการค้าหรือลงทุน ให้ใช้แบบสัญญาเงินกู้ในการจะจัดทำนิติกรรมสัญญา ตามคำสั่งธนาคารที่ 28/2546
เอกสารที่ใช้ในการเปิดบัญชี มีสำเนาบัตรประชาชน (พร้อมตัวจริง) และสำเนาทะเบียนบ้าน หากกรณีที่ผู้ฝากเป็นเด็กต้องอายุ ตั้งแต่ 7 ขวบขึ้นไป ใช้สำเนาทะเบียนบ้าน และ สูติบัตรของเด็ก
นอกจากผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และคณะกรรมการกลุ่มสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแล้ว ก็ยังมีผู้แทนจากธนาคารออมสิน ผู้แทนศาสนา ผู้ทรงคุณวุฒิ และสื่อมวลชนในพื้นที่ เข้าร่วมเป็นกรรมการคัดเลือก ส่วนคณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย ผู้บริหารจากกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. และธนาคารออมสิน
สามารถทำได้ โดยให้ทำการมอบอำนาจผู้มอบอำนาจต้องเขียนใบมอบอำนาจ และแนบเอกสารคือบัตร ประชาชนตัวจริงพร้อมทั้งสำเนาของผู้มอบและผู้รับมอบ และกรมธรรม์ไปทำการติดต่อ ณ สาขาที่ทำกรมธรรม์ไว้เท่านั้น
ไม่มีแบบไหนที่ดีที่สุด ทุกแบบมีจุดเด่นต่างกันไป แม้แต่แบบคู่ขวัญก็ไม่ได้เป็นแบบที่ดีที่สุดสำหรับคนที่มีบุตรถ้าหากคนนั้นไม่ต้องการความคุ้มครองให้บุตรด้วย แบบที่ดีที่สุด คือ แบบที่เหมาะกับลูกค้าคนนั้น ๆ มากที่สุดหรือตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด
Displaying results 41-50 (of 153)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|