ธนาคาร
ธนาคาร
 • ธนาคาร
 • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

คำถามที่พบบ่อย

บุตรยังคงได้รับเงินเป็นของขวัญวันเกิด 2% ทุกปีจนกรมธรรม์ครบกำหนด (พ่อหรือแม่เสียชีวิต จ่ายเงินสงเคราะห์ 100% + ยกเว้นการส่งเงินฝาก + จ่ายเงินของขวัญวันเกิด2% ต่ออีกทุกปี + จ่ายเงินสงเคราะห์อีก 100% เมื่อครบกำหนด)
ระยะเวลาส่งเงินฝาก 15 ปี เมื่อครบกำหนดปีที่ 15 จ่ายเงินสงเคราะห์ 50% ระยะเวลาส่งเงินฝาก 20 ปี เมื่อครบกำหนดปีที่ 20 จ่ายเงินสงเคราะห์ 100 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ออมสินอุ่นใจ
 • บริการฝากสลากออมสินพิเศษ โดยระบบจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีที่ใช้คู่กับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ทันที ที่ยืนยันการทำรายการ
 • บริการสอบถามยอดรวมเงินฝากสลากออมสินพิเศษ โดยสอบถามยอดเงินคงเหลือได้ตามทะเบียนสลาก
พิจารณาจากหลักเกณฑ์ด้านลักษณะทั่วไปของโรงเรียนในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากร การจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน และการมีส่วนร่วมกับชุมชน ซึ่งจะให้น้ำหนักในส่วนนี้ร้อยละ 60 ส่วนคะแนนที่เหลืออีกร้อยละ 40 พิจารณาจากผลงานหรือกิจกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมที่เป็นรูปธรรม
ในการพิจารณาสินเชื่อ ให้พิจารณาในวงเงินขอกู้รวม และเมื่อนำมาทำสัญญาและลงระบบงานสินเชื่อ ให้แยกเป็น 2 สัญญา คือสัญญากู้ที่ใช้บุคคลค้ำประกัน (อัตราดอกเบี้ย MLR/MOR +1.0% ต่อปี) และสัญญากู้ที่ใช้หลักทรัพย์อื่นเป็นประกัน (อัตราดอกเบี้ย MLR/MOR)
       เนื่องจากการฝากสลากออมสินเป็นการฝากเงินระยะยาวประเภทหนึ่ง (อายุการฝากเกิน 1 ปี) อัตราผลตอบแทนที่ธนาคารจ่ายให้ลูกค้าในรูปของเงินรางวัล (มีสิทธิถูกรางวัลทันที) และดอกเบี้ยจะอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 ปีของธนาคารพาณิชย์ ซึ่งหากลูกค้านำสลากมาถอนคืนก่อนครบกำหนด จึงต้องถูกหักค่าส่วนลดเพื่อชดเชยผลตอบแทนที่ธนาคารกำหนดไว้แล้ว เช่นเดียวกับเงินฝากประจำ 3 ปี ของธนาคารพาณิชย์ที่ลูกค้ามาถอนก่อนครบกำหนด ก็จะถูกปรับลดจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำมาเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์และเสียภาษีด้วย โดยธนาคารพาณิชย์ จะเรียกเงินคืนในส่วนของดอกเบี้ยที่รับเกินไปล่วงหน้าเช่นกัน วัตถุประสงค์ของการหักค่าส่วนลดนี้ธนาคารมุ่งหวังให้ผู้ฝากถือครองสลากไว้จนครบกำหนด เพื่อประโยชน์ของผู้ฝากในการได้รับผลตอบแทนตามที่กำหนด
สามารถสมัครใช้บริการได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา
 • โดยพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครและเงื่อนไขการสมัครขอใช้บริการได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารฯ และ กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
 • ติดต่อขอสมัครใช้บริการได้ที่ธนาคารออมสินสาขาโดยลูกค้าที่ต้องการใช้บัญชีเงินฝากประเภท  เผื่อเรียกเป็นบัญชีหลัก สามารถสมัครใช้บริการได้ทุกสาขาทั่วประเทศ กรณีลูกค้าใช้บัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันเป็นบัญชีหลักจะต้องสมัครที่สาขาเจ้าของบัญชีเท่านั้น     
หลักฐานประกอบการสมัคร
 • บัตรประจำตัวประชาชน 
 • สมุดบัญชีเงินฝากของบัญชีหลักและบัญชีรองที่ต้องการสมัครใช้บริการเพิ่มเติม (สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคารตรวจสอบลายมือชื่อ)
ผู้ใช้บริการสามารถสมัครใช้บริการประเภทบัญชี ได้ดังนี้
 • บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก/กระแสรายวันและเผื่อเรียกพิเศษ รวมกันไม่เกิน 10 บัญชี
 • บัญชีเงินฝากประจำ รวมกันไม่เกิน 5 บัญชี
 • บัญชีสินเชื่อ รวมกันไม่เกิน 5 บัญชี
 • ทะเบียนสลากออมสินพิเศษรวมกันไม่เกิน 5 ทะเบียน
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  (เด็กซึ่งยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนให้ใช้สำเนาใบสูติบัตร หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน)
Displaying results 21-30 (of 153)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|