การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การมีส่วนร่วมของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย