ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
 • ธนาคาร
 • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

 
 
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 • รายงานสรุปผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562
  243 kB
 • รายงานการกากับติดตามการดาเนินการป้องกันการทุจริตตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของธนาคารออมสิน ประจาปี 2563 (รอบ 6 เดือน)
  227 kB
 • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี และการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงด้านทุจริต
  251 kB
 • ประกาศเจตจำนงสุจริต
  1.5 MB
 • นโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริต
  676 kB
 • แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2563
  262 kB