ธนาคาร
ธนาคาร
 • ธนาคาร
 • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

กฎบัตรคณะกรรมการ ธนาคารออมสิน

 

กฎบัตรคณะกรรมการ ธนาคารออมสิน
 • กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  2.5 MB
 • กฎบัตรคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทนของผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
  1.8 MB
 • กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
  1.4 MB
 • กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
  3.5 MB
 • กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
  2.4 MB
 • กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
  1.9 MB
 • กฎบัตรคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
  1.7 MB
 • กฎบัตรของสายงานตรวจสอบภายในธนาคารออมสิน
  10.6 MB