ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร

ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียน

หมายเหตุ : เรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วนและต้องดำเนินการภายใน 3 วันทำการ

 
  • ร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้บัตร ATM /VISA DEBIT/ตู้ ATM หรือการดำเนินการ ผ่านระบบ Call Center หรือระบบสารสนเทศ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร
  • ร้องเรียนผ่านสื่อต่างๆ ที่กระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร
  • ร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการธุรกิจของธนาคาร ที่มีผลกระทบต่อลูกค้าโดยตรงหรือมีผลทางกฎหมายหรือคดีความ
  • เรื่องร้องเรียนอื่นๆ ที่คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเรื่องเร่งด่วน