ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
วิวัฒนาการออมสิน

ประวัติดวงตราธนาคารออมสิน

สัญลักษณ์รูปโล่ไทย เครื่องป้องปวงภัยภิบัติทั้งผอง ที่จะนำมาสู่ทรัพย์สินของประชาชน

 

history06-01.jpg

ดวงตราธนาคารออมสิน เป็น รูป โล่ไทย แบ่งออกเป็น ๓ ช่องดังนี้

 

 

ช่องบนด้านซ้ายมีรูปวัชระ

 

วัชระ หมายถึง เครื่องหมายประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิรวุธ พระมงกุฎเกล้าพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

 

ช่องบนด้านขวามีรูปฉัตร

 

ฉัตร หมายถึง เครื่องหมายประจำพระองค์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน

 

ช่องกึ่งกลางมีรูปต้นไทร

 

ต้นไทร หมายถึง ความร่มเย็น ความมั่นคง และความเจริญงอกงามตลอดกาลนาน