พิพิธภัณฑ์ธนาคารออมสิน

อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน

1-1-(1).jpeg

แบบ ๑-๐๐๑

เครื่องจักรลงบัญชี "NATIONAL CASH REGUSTER CO" หมายเลข ๕๘๑๑๗๒๒ เริ่มใช้ตั่งแต่ พ.ศ.๒๔๙๐

2-1-(1).jpeg

แบบ ๑-๐๐๒

เครื่องจักรลงบัญชียี่ห้อ “BORROUGHS” เริ่มใช้เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๓

3-1-(1).jpeg

แบบ ๑-๐๐๓

เครื่องจักรลงบัญชียี่ห้อ “NCR” หมายเลขเครื่อง ๘-๑๑๕๒๗๗๗๙ (ลบ.๗.๑/๑) เริ่มใช้เมื่อปี ๒๕๐๐

4-1_-(1).jpeg

แบบ ๑-๐๐๔

เครื่องจักรลงบัญชียี่ห้อ “NCR” หมายเลขเครื่อง นำมาใช้เมื่อปี ๒๕๐๐

5-1_-(1).jpeg

แบบ ๑-๐๐๕

เครื่องจักรลงบัญชียี่ห้อ “ANKER” หมายเลขเครื่อง (สบ.ล.๗/๑) นำมาใช้เมื่อ ปี ๒๕๐๕-๒๔๓๔ (ครั้งสุดท้ายใช้อยู่บนเรือเคลื่อนที่มีวามารครององค์กรก่อนจะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์บนเรือ)

6-1-(1).jpeg

แบบ ๑-๑๐๑

เครื่องคำนวณเลขแบบมือหมุนของประเทศสวีเดน นำมาใช้ เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๔๘๐ ที่ฝ่ายการบัญชีโดยคุณพระมีทัศน์พรมพิสุทธิ์หัวหน้าฝ่ายการบัญชี แท่งเหล็กสีดำมือหมุน ๒ อัน

7-1-(1).jpeg

แบบ ๑-๑๐๒

เครื่องคำนวณเลขยี่ห้อ “DALTON” ไม่ปรากฏ ปีพ.ศ.

9-1-(1).jpeg

แบบ ๑-๑๐๔

เครื่องคำนวณเลขยี่ห้อ “ASCOTA” หมายเลข ๑๑๐-๑๒๒๒๑๒ นำมาใช้เมื่อปี ๒๕๐๕ สีเทา

10-1-(1).jpeg

แบบ ๑-๑๐๕

เครื่องคำนวณเลขยี่ห้อ “TOTALA” หมายเลข ๔๔๑๘ นำมาใช้เมื่อปี ๒๕๐๖ สีน้ำตาล

11-1-(1).jpeg

แบบ ๑-๑๐๖

เครื่องคำนวณเลขยี่ห้อ “TOTALIA” หมายเลข ๒๓๔๑.S สีเทา – เขียว

12-1-(1).jpeg

แบบ ๑-๑๐๗

เครื่องคำนวณเลขยี่ห้อ “OLIVETTI” หมายเลข ME 24E/CR นำมาใช้ปี พ.ศ. ๒๕๑๐ มีแคร่สี เขียว - ดำ

13-1-(1).jpeg

แบบ ๑-๑๐๘

เครื่องคำนวณเลขยี่ห้อ “OLIVETTI” หมายเลข ๒๒ ใช้ม้วนกระดาษ สีเหลือง – ดำ

15-1_-(1).jpeg

แบบ ๑-๑๐๙

เครื่องคำนวณเลขยี่ห้อ "FRIDEN"

16-1-(1).jpeg

แบบ ๑-๑๑๐

ลูกคิดราง

17-1-(1).jpeg

แบบ ๑-๒๐๑

เครื่องพิมพ์ดีด ยี่ห้อ “IMPERIAL” รุ่น ๖๖ นำมาใช้เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๐๖ สีน้ำตาล แค่ ๑๘ ตัว

18-1-(1).jpeg

แบบ ๑-๒๐๒

เครื่องพิมพ์ดีด ยี่ห้อ “REMINGTGN” สีเขียว

19-1-(1).jpeg

แบบ ๑-๒๐๓

เครื่องพิมพ์ดีด ยี่ห้อ “OLYMPIA” เลข คส. ๑- ๑๘ – ๐๐๓๖ สีขาว

20-1-(1).jpeg

แบบ ๑-๓๐๑

โต๊ะ – เก้าอี้ ประธานธนาคารออมสินในอุดแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ โต๊ะ ๑ ตัว เก้าอี้ไม้ที่นั่งเบาะ ๓ ตัว

21-1-(1).jpeg

แบบ ๑-๓๐๒

ตู้โชว์ไม้อัด ตู้โชว์ ๓ ชั้น มีกระจก

22-1-(1).jpeg

แบบ ๑-๓๐๓

นำโชว์กระปุกออมสินนานาชาติไม้สัก ตู้ไม้สักสีดำสำหรับโชว์กระปุกออมสินนานาชาติเป็นช่องๆ

28-1-(1).jpeg

แบบ ๑-๓๐๔

ตู้กระจกแปดเหลี่ยมสำหรับโชว์ ตู้กระจกแปดเหลี่ยม

29-1-(1).gif

แบบ ๑-๓๐๗

กระป๋องออมสิน

99-(1).gif

แบบ ๑-๓๐๘

ตู้โชว์ ไม้สัก – กระจก ตู้โชว์

21-1-1-(1).jpeg

แบบ ๑-๓๑๔

โชว์ – สมุด – ธุรกิจธนาคาร

84-1-(1).jpeg

แบบ ๑-๓๑๘

ตั๋วแลกเงิน – สลากออมสิน – สงเคราะห์ชีวิต – พัฒนาอวยพร – รูปภาพเล็กเด็ก – ฯลฯ ในตู้โชว์

64-1-(1).gif

แบบ ๑-๓๑๙

ชุดรับแขก ชุดโต๊ะกลมโต๊ะกลม ๑ ตัว เก้าอี้ ๔ ตัว

63-1-(1).jpeg

แบบ ๑-๓๒๐

ชุดรับแขก ชุดโต๊ะเหลียม (คจ กญ ๑/๔) โต๊ะเหลี่ยม ๑ ตัว เก้าอี้นั่ง ๑ คน ๔ ตัว เก้าอี้นั่ง ๒ คน ๑ ตัว

32-1-(1).gif

แบบ ๑-๓๒๑

ตู้โชว์ไม้สักแปดเหลี่ยม

33-1-(1).jpeg

แบบ ๑-๓๒๒

หีบเหล็กเก็บเงินในการให้บริการฝาก-ถอน ปี พ.ศ. ๒๔๗๗

34-1-(1).gif

แบบ ๑-๓๒๓

ตู้นิรภัย ยี่ห้อ NOOMBUST H.BAUCHE&C

35-1-(1).jpeg

แบบ ๑-๓๒๔

ตู้นิรภัย ขนาด ๔ ลิ้นชัก ยี่ห้อ อีโก้ รุ่น ERCB4

37-1-(1).gif

แบบ ๑-๓๒๕

หีบเหล็กเก็บเงินใช้กับรถฝากเงินเคลื่อนที่

36-1-(2).jpeg

แบบ ๑-๓๒๖

หีบเหล็กเก็บเงินใช้กับรถฝากเงินเคลื่อนที่ (ไม่ปรากฎปี พ.ศ.)

39-1-(1).gif

แบบ ๑-๓๒๗

หีบเหล็กเก็บเงินใช้กับรถฝากเงินเคลื่อนที่ (บมธ. ๑-๒๕-๐๐๑) ๓/๔

41-1-(1).gif

แบบ ๑-๓๒๘

หีบเหล็กเก็บเงินใช้กับรถฝากเงินเคลื่อนที่ (ขก.ผ.๑-๒๕-๐๐๑๓/๑๗)

42-1-(1).gif

แบบ ๑-๓๒๙

หีบเหล็กเก็บเงินใช้กับรถฝากเงินเคลื่อนที่ (รอ.จ.๑-๒๕-๐๐๑) ๓/๑๐

43-1-(1).gif

แบบ ๑-๓๓๐

ตู้เก็บบัตร อรจ. (ฉช.ส.๑-๐๐๔-๐๐๓)

45-1-(1).jpeg

แบบ ๑-๔๐๐

พัดลม (มส. ๘/๑) ยี่ห้อ GE

46-1-(1).jpg

แบบ ๑-๔๐๑

พัดลมยี่ห้อ GE

47-1-(1).jpeg

แบบ ๑-๔๐๒

เครื่องตรวจลายมือยี่ห้อ “ROTAX” นำมาใช้เมื่อปี ๒๔๙๗ ตู้เหล็กมีม่านสีดำ

48-1-(1).jpeg

แบบ ๑-๔๐๓

เครื่องตรวจลายมือชื่อ แว่นขยายทรงกลม

49-1-(1).jpeg

แบบ ๑-๔๐๔

ยี่ห้อ “OTSUKA” มีฐาน

50-1-(1).jpeg

แบบ ๑-๔๐๕

เครื่องตรวจลายมือชื่อยี่ห้อ “เจราเลมองค์” J.TOULEMONERของวัสดุแว่นขยายลายมือทรงกลมที่ฐานมีไฟพร้อมหม้อแปลงไฟ

52-1-(1).jpeg

แบบ ๑-๔๐๗

เครื่องตีเช็ดยี่ห้อ “SPEEDRITE” เครื่องตีเช็ดมีคันโยก

53-1-(1).jpeg

แบบ ๑-๔๐๙

เครื่องพิมพ์ตัวเลขเช็ดยี่ห้อ “TODD” (รพ. ๑๓/๓) นำมาใช้ปี พ.ศ. ๒๔๙๓ สีดำ เครื่องพิมพ์ มีคันโยก

54-1-(1).jpeg

แบบ ๑-๔๑๐

นาฬิกาแขวน ยี่ห้อ JAUCH(กส.๑๑/๑)ตัวเรือนไม้

55-1-(2).jpg

แบบ ๑-๔๑๑

นาฬิกาแขวน ยี่ห้อ JAUCH(นค.ท.๑๑/๑) ตัวเรือนไม้

56-1-(1).jpeg

แบบ ๑-๔๑๒

นาฬิกาแขวน ยี่ห้อ JAUCH(กส.๑๑/๑)ตัวเรือนไม้

57-1-(1).jpeg

แบบ ๑-๔๑๓

นาฬิกาแขวนยี่ห้อ CARILLON ROMANET (อท.๑๑/๑)ตัวเรือนไม้ หน้าปัดทรง ๘ เหลี่ยม

58-1-(1).jpeg

แบบ ๑-๔๑๔

นาฬิกาแขวนยี่ห้อ MOSER ตัวเรือนไม(อบ.อ.๑๑/๑)

59-1-(1).jpeg

แบบ ๑-๔๑๕

นาฬิกาแขวน ยี่ห้อ A.C.A. ตัวเรือนไม้ (นค.๑๑/๑)

60-1-1-(1).jpg

แบบ ๑-๔๑๖

นาฬิกาแขวน ยี่ห้อ KIENZLE ตัวเรือนไม้ทำใหม่ มีครุฑ อยู่ที่ยอดตัวเรือน

61-1-(1).jpeg

แบบ ๑-๔๑๗

นาฬิกาแขวน ยี่ห้อ MAUSHE ตัวเรือนไม้ (รบ.ส.๑๑/๑)

62-1-(1).jpeg

แบบ ๑-๔๑๘

นาฬิกาแขวน ยี่ห้อ JUNGHANS (ดส.๑๑/๑)ตัวเรือนไม้