ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
 • ธนาคาร
 • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
ผู้ก่อตั้ง

พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๖

นายเลอศักดิ์ จุลเทศ

ceo-14.jpg

นายเลอศักดิ์ จุลเทศ

(๑๔ กรกฏาคม ๒๕๕๑ - ๒๕๕๖)

การศึกษา

 • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • Mini MBA รุ่น II มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Management Development Program for Middle Managers ของ Standard Chartered ประเทศสิงโปร์
 • ปริญญาบัตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 17 (2547) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ์
 • วุฒิบัตรโครงการพัฒนาผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน รุ่นที่ 4 สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย

 

ประวัติการทำงาน

 • ๒๕๔๗ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านลูกค้าธุรกิจและปฏิบัติการ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
 • ๒๕๔๕ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
 • ๒๕๔๑ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปอาวุโส บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด
 • ๒๕๓๘ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)