ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
ผู้ก่อตั้ง

พ.ศ. ๒๕๓๔ - ๒๕๓๘

นายวิบูลย์ อังสนันท์ิ

ceo-09.jpg

นายวิบูลย์ อังสนันท์

(๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ – ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๘)

การขยายกิจการธนาคาร

ดำเนินธุรกิจจัดการกองทุนรวม เริ่มใช้เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (Cash Dispenser)ใน พ.ศ. ๒๕๓๖ เปิดบริการ “พิพิธภัณฑ์ธนาคารออมสิน”เมื่อ ๑ เมษายน ๒๕๓๕ กำหนดภารกิจหลัก ๕ ประการของธนาคารออมสิน คือ เป็นธนาคารเพื่อการออม เพื่อสังคม และชุมชน เพื่อบุคคลทั่วไปและเพื่อธุรกิจ

 

การบริหารองค์การและการบริหารงานบุคคล

ปรับปรุงการแต่งกายของพนักงานเพื่อให้สอดคล้องกับภาพลักษณ์การให้บริการของธนาคารที่เปลี่ยนแปลงไป