ผู้ก่อตั้ง

พ.ศ. ๒๕๒๘ – ๒๕๓๓

หม่อมราชวงศ์จันทรแรมศิริโชค จันทรทัต

ceo-07.jpg

หม่อมราชวงศ์จันทรแรมศิริโชค จันทรทัต

(๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ – ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๓)

การบริหารองค์การและการบริหารงานบุคคล

  • พัฒนาศักยภาพของบุคลากรโดยจัดงบประมาณเพื่อการฝึกอบรมและเน้นหลักสูตรฝึกอบรมพนักงานให้สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ ฐานะของผู้กู้ ดูหลักทรัพย์ค้ำประกัน ส่งพนักงานไปศึกษาดูงานในยุโรป ส่งพนักงานดีเด่นไปชมกิจการธนาคารในประเทศจีน กำหนดนโยบายให้ทุนการศึกษาแก่พนักงานเรียนต่อในระดับปริญญาโท
  • ปรับโครงสร้างองค์การเปลี่ยนจากระบบชั้นยศ มาเป็นระบบจำแนกตำแหน่งตามความรับผิดชอบของงาน จัดทำ Job Descriptions Job Standards และ Job Specifications
  • จัดทำแผนวิสาหกิจของธนาคารออมสินฉบับแรก และนำแผนระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๓๐ – ๒๕๓๔) มาใช้โดยกำหนดให้สอดคล้องกับระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ