ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
ผู้ก่อตั้ง

พ.ศ. ๒๕๑๘ – ๒๕๒๘

นายดุษฎี สวัสดิ์ – ชูโต

ceo-06.jpg

นายดุษฎี สวัสดิ์ – ชูโต

(๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ – ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๘)

การบริหารองค์การและการบริหารงานบุคคล

  • จดทะเบียนจัดตั้ง “สหภาพแรงงานธนาคารออมสิน”
  • เริ่มดำเนินกิจการ “สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสินจำกัด” นำคอมพิวเตอร์มาใช้ในฝ่ายบัญชี และติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่สำนักงานใหญ่และสาขา

 

การขยายกิจการธนาคาร

  • เปิดดำเนินธุรกิจตั๋วแลกเงินของขวัญ บริการให้เงินกู้หรือเบิกเกินบัญชี การให้กู้เงิน“สินเชื่อสวัสดิการ”
  • เปิดรับฝากเงินประเภทสงเคราะห์ชีวิตครอบครัวแบบเพิ่มพูนทรัพย์
  • เพิ่มรายได้ของธนาคารให้สูงขึ้นด้วยการนำพันธบัตรออกขายในตลาดหลักทรัพย์แล้วนำเงินไปซื้อตั๋วสัญญาใช้เงิน
  • เพิ่มจำนวนรางวัลและจำนวนเงินสลากออมสินทำให้ประชาชนนิยมซื้อสลากออมสินมากขึ้น กำหนดนโยบายขยายสาขาปีละไม่น้อยกว่า ๑๐ สาขา และ กำหนดให้สาขาต่างๆ ออกรับฝากเงินนอกสถานที่