ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
 • ธนาคาร
 • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
ประธานกรรมการธนาคารออมสิน

พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๕๘

นายสมชัย สัจจพงษ์

committee-21.jpg

นายสมชัย สัจจพงษ์

(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๕๘)

 

การศึกษา

 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ OHIO STATE UNIVERSITY U.S.A.
 • ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ OHIO STATE UNIVERSITY U.S.A.

 

การอบรม

 • หลักสูตร การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน (PDI) สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 20 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ประจำปีการศึกษา 2550-2551
 • หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 2
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 75 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร นักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ รุ่นที่ 44

 

ประวัติการทำงาน

 • พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน อธิบดีกรมศุลกากร สังกัดกระทรวงการคลัง
 • พ.ศ. 2554 – 2557 ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สังกัดกระทรวงการคลัง
 • พ.ศ. 2553 – 2554 ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง
 • พ.ศ. 2552 – 2553 อธิบดีกรมศุลกากร สังกัดกระทรวงการคลัง
 • พ.ศ. 2551 – 2552ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สังกัดกระทรวงการคลัง

 

ตำแหน่งอื่น

 • ประธานกรรมการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สังกัดกระทรวงการคลัง
 • กรรมการการไฟฟ้านครหลวง สังกัดกระทรวงมหาดไทย