ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
 • ธนาคาร
 • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
ประธานกรรมการธนาคารออมสิน

พ.ศ. ๒๕๕๙ - ปัจจุบัน

นายกุลิศ สมบัติศิริ

นายกุลิศ สมบัติศิริ

(พ.ศ. ๒๕๕๙ - ปัจจุบัน)

 

การศึกษา

 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Southern California, U.S.A.
 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการคลังสาธารณะ San Diego State University, U.S.A.

 

การอบรม

 • หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 10
 • หลักสูตร การพัฒนานักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 40 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน  สำนักงาน ก.พ.
 • หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 54 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

 

ประวัติการทำงาน

 • พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน อธิบดีกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
 • พ.ศ. 2557 - 2558 ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
 • พ.ศ. 2554 - 2557 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
 • พ.ศ. 2553 - 2554 ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกระทรวงการคลัง
 • พ.ศ. 2551 - 2553 รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
 • พ.ศ. 2550 - 2551 ผู้อำนวยการสำนักบริหารเงินตรา กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
 • พ.ศ. 2548 - 2549 รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติสำนักงาน กสทช.

 

ตำแหน่งอื่น

 • กรรมการบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)