ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
 • ธนาคาร
 • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
ประธานกรรมการธนาคารออมสิน

พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗

นางชูจิรา กองแก้ว

committee-20.jpg

นางชูจิรา กองแก้ว

(พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗)

 

การศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (เกียรตินิยมดี) สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ประวัติการทำงาน

 • ๒๕๕๒ - ๒๕๕๓  อธิบดีกรมบังคับคดี
 • ๒๕๕๑ - ๒๕๕๒  รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
 • ๒๕๔๙ - ๒๕๕๐  ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
 • ๒๕๔๘ - ๒๕๔๙  อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม

 

การอบรม

 • หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำของสตรีในภาครัฐ รุ่นที่ 5 ประจำปี 2544
 • หลักสูตรการจัดทำแผนกลยุทธ์ และเกณฑ์ประเมินผลการทำงานของกระทรวงยุติธรรม
 • หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะหลักด้านการบริหารสำหรับนักบริหารระดับสูง
 • หลักสูตรการวางระบบการควบคุมภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 38 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
 • หลักสูตร “การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน” รุ่นที่ 4 สถาบันพระปกเกล้า.......

 

ตำแหน่งอื่น

 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  • กรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
  • กรรมการบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  • กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท วายแอลจี บลูเลี่ยนแอนด์ฟิวเจอร์ จำกัด
  • อนุกรรมการข้าราชการพลเรือนวิสามัญ ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ด้านการสร้างประสิทธิภาพการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  • อนุกรรมการข้าราชการพลเรือนกระทรวงยุติธรรม
  • กรรมการกองทุนยุติธรรม
  • ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการ
  • ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย CAT