ประธานกรรมการธนาคารออมสิน

พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๖

นางพรรณี สถาวโรดม

committee-19.jpg

นางพรรณี สถาวโรดม

(พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๖)

 

การศึกษา

  • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์