ประธานกรรมการธนาคารออมสิน

พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๔๙

นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา

committee-16.jpg

นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา

(๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙)

 

การศึกษา

  • ปริญญาตรีบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ The University of Santa clara San Jose,CA, สหรัฐอเมริกา
  • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร(วปรอ.๔๑๑๑)

 

ตำแหน่งอื่น

  • รองอธิบดีกรมสรรพากร
  • ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
  • รองปลัดกระทรวงการคลัง
  • อธิบดีกรมศุลกากร
  • อธิบดีกรมบัญชีกลาง
  • กรรมการบริษัทบางจากฯ (มหาชน)