ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
 • ธนาคาร
 • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
ประธานกรรมการธนาคารออมสิน

พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๔๙

นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา

committee-16.jpg

นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา

(๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙)

 

การศึกษา

 • ปริญญาตรีบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ The University of Santa clara San Jose,CA, สหรัฐอเมริกา
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร(วปรอ.๔๑๑๑)

 

ตำแหน่งอื่น

 • รองอธิบดีกรมสรรพากร
 • ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
 • รองปลัดกระทรวงการคลัง
 • อธิบดีกรมศุลกากร
 • อธิบดีกรมบัญชีกลาง
 • กรรมการบริษัทบางจากฯ (มหาชน)