ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
ประธานกรรมการธนาคารออมสิน

พ.ศ. ๒๕๔๑ - ๒๕๔๑

นายปรีดี บุญยัง

committee-13.jpg

นายปรีดี บุญยัง

(๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๑-๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๑)

 

การศึกษา

  • ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต(น.บ) กฎหมายทั่วไป มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • Master of Lows(L.L.M) กฎหมายทั่วไปมาวิทยาลัยเยลประเทศสหรัฐอเมริกา

 

ตำแหน่งอื่น

  • อธิบดีกรมธนารักษ์
  • กรรมการในคณะกรรมการประมวลรัชฎากร กรมสรรพากร
  • กรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์