ประธานกรรมการธนาคารออมสิน

พ.ศ. ๒๕๓๕ - ๒๕๓๖

นายมนัส ลีวีระพันธุ์

committee-11.jpg

นายมนัส ลีวีระพันธุ์

(๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๕-๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๖)

การศึกษา

  • ปริญญาตรีเกียรตินิยมเศรษฐศาสตร์ McGILL University,Montreal,Canada
  • ปริญญาโทสาขาการคลัง University of California Berkeley
  • วปอ.วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ๒๕๑๙

 

ตำแหน่งอื่น

  • อธิบดีกรมบัญชีกลาง
  • กรรมการคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักนายกรัฐมนตรี
  • กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. บ้านปู
  • กรรมการบจ.ไทยเชื้อเพลิงการบิน
  • ประธานกรรมการ บจ.สยามซัมซุงประกันชีวิต
  • ประธานกรรมการตรวจสอบภาคราชการประจำกระทรวงต่างประเทศ
  • ที่ปรึกษาคณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคม