ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
รางวัลเกียรติยศ
รางวัลเกียรติยศ ประจำปี 2556

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ (กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน)

รางวัลที่จัดขึ้นสำหรับองค์กรที่มีลูกจ้าง 500 คนขึ้นไป ที่ให้ความสำคัญและเอาใจใส่ เรื่องความปลอดภัยในการทำงาน และการมีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ถูกสุขอนามัย โดยธนาคารออมสินได้รางวัลดังกล่าวเป็นปี 7 ติดต่อกัน

รางวัลบูธสวยงามดีเด่น ในงานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 13 (วารสารการเงินการธนาคาร)

รางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานที่มีการจัดบูธได้สวยงามดีเด่น ในงานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 13 โดยธนาคารออมสินได้รับรางวัลในประเภทพื้นที่ 250 - 500 ตารางเมตร

โล่ขอบคุณจากสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย (สมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย)

มอบให้ในโอกาสที่ธนาคารออมสินได้ให้การสนับสนุนนักกีฬาเรือยาวมังกรทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันรายการเรือยาวมังกรชิงแชมป์โลก IDBF 11th WORLD DRAGON BOAT RACING CHAMPIONSHIPS 2013 ณ เมือง SZEGED ประเทศฮังการี ระหว่างวันที่ 24 – 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

รางวัลการเปิดเผยข้อมูลดีเด่นดีเด่น (สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง)

รางวัลที่มอบให้กับรัฐวิสาหกิจที่มีการรายงานและเปิดเผยข้อมูลที่ดี โปร่งใส และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

โล่ขอบคุณจากอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ)

มอบให้เนื่องในโอกาสที่ธนาคารออมสินให้การสนับสนุนกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในการจัดกิจกรรม “คุ้มครองสิทธิ Charity Night Concert” เพื่อหารายได้สมทบกองทุนสำรองหมุนเวียนในการให้ความช่วยเหลือเยียวยาทางการเงินแก่ผู้เสียหาย จำเลย รวมทั้งเพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับบุคลากรกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

โล่เกียรติยศบุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2013 ภาคธุรกิจการเงินและธนาคาร แก่คุณวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน (มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย)

รางวัลที่จัดขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูบุคคลภาคธุรกิจที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการทำงานและทำประโยชน์เพื่อสังคม

รางวัลผู้บริหารองค์กรยอดเยี่ยม แก่คุณวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน (Enterprise Asia องค์กรอิสระที่สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจของบริษัทในภูมิภาคเอเชีย)

รางวัลที่จัดขึ้นเพื่อประกาศเกียรติคุณให้กับผู้บริหารองค์กรในประเทศไทยที่มีผลงาน โดดเด่นในการส่งเสริมธุรกิจ SMEs

โล่รางวัลเกียรติยศบุคคลดีเด่นแห่งปี ด้านสังคม แก่คุณวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน (สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า)

เป็นรางวัลที่มอบนในงาน "ราตรีประดับดาว" ซึ่งเป็นงานประเพณีที่สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อระลึกถึงวันครบรอบ 120 ปี แห่งวันพระบรม ราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว