ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
รางวัลเกียรติยศ
รางวัลเกียรติยศ ประจำปี 2555

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ

รางวัลที่จัดขึ้นสำหรับองค์กรที่มีลูกจ้าง 500 คนขึ้นไป ที่ให้ความสำคัญและเอาใจใส่เรื่องความปลอดภัยในการทำงาน และการมีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ถูกสุขอนามัยโดยธนาคารออมสินได้รางวัลดังกล่าวเป็นปี 6 ติดต่อกัน

เกียรติบัตร "จิตอาสาทำดี มีคนเห็น" ในโครงการส่งต่อความดี...ไม่มีวันหมด (คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554)

รางวัลที่มอบให้กับองค์กรที่มีจิตอาสาในการทำความดีเพื่อส่วนรวมอย่างต่อเนื่อง เป็นที่ประจักษ์และยอมรับของประชาชนทั่วไป

โล่ประกาศเกียรติคุณโครงการ “รวมแรงไทย รักษาน้ำใสทุกคูคลอง” (กระทรวงการคลัง)

ธนาคารออมสิน ได้รับมอบหมายจากระทรวงการคลังให้เป็นองค์กรที่ดูแลรับผิดชอบการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว จำนวน 3 คลอง ได้แก่ คลองบางบัว เขตบางเขน คลองลาดบัวขาว เขตสะพานสูง และคลองบางพรม เขตตลิ่งชัน

โล่และเกียรติบัตรในฐานะองค์กรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน สาขากีฬาและนันทนาการ ประจำปี 2555 (สำนักส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ)

รางวัลที่มอบให้กับองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ

เครื่องหมายความสามารถผู้ทำการรบพิเศษ กิตติมศักดิ์ แก่ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน คุณวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี (หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ)

เป็นเครื่องหมายเชิดชูเกียรติที่มอบให้แก่ผู้ที่อุทิศตนสนับสนุนกองทัพเรือและส่วนรวมด้วยดีเสมอมา