ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
เกี่ยวกับธนาคาร
รางวัลเกียรติยศ ประจำปี 2554

รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมแห่งปี 2554 สาขาสถาบันการเงิน (สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

เป็นรางวัลที่มอบให้กับรัฐวิสาหกิจที่มีความโดดเด่นและมีมาตรฐานในการดำเนินงานทุก ๆ ด้าน สามารถสนองตอบความต้องการ ตามความคาดหวังของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เป็นอย่างดี รวมถึงคณะกรรมการและ ผู้บริหารสูงสุดที่ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันได้อย่างเหมาะสม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร

รางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น (สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง)

เป็นรางวัลที่มอบให้กับผู้บริหารสูงสุดที่สามารถนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน โดยมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และสามารถผลักดันองค์กรให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งเพียงพอที่จะสร้างความสำเร็จให้เกิดผลเป็นที่ประจักษ์แก่องค์กร ซึ่งในปีนี้ ธนาคารออมสินได้รับรางวัลดังกล่าวเพียงแห่งเดียวของรัฐวิสาหกิจทั้งหมด

ธนาคารแห่งปี Bank of the Year 2010 และนักการธนาคารแห่งปี Banker of the Year 2011 (นิตยสารดอกเบี้ย)

เป็นรางวัลที่มอบให้กับสถาบันการเงินและผู้นำองค์กรที่มีผลงานโดดเด่นในทุก ๆ ด้าน โดยธนาคารออมสินได้รับรางวัลดังกล่าวเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน

รางวัลนวัตกรรมการเงินยอดเยี่ยม ด้านเงินฝาก (Financial Insights Innovation Awards (FIIA) - Special Citation Awards for Deposit Product 2011) (IDC Financial Insights)

เป็นรางวัลที่มอบให้กับสถาบันการเงินในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ที่มีความโดดเด่นในด้านการพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยี และกระบวนการทำงานด้านผลิตภัณฑ์เงินฝากโดดเด่นที่สุด (Innovation in realizing business objectives) “รางวัลผลิตภัณฑ์ ด้านเงินฝากยอดเยี่ยมประจำปี 2554” ที่ได้รับในครั้งนี้ คือ เงินฝากสลากออมสินพิเศษ 5 ปี ซึ่งธนาคารออมสินสามารถออกสลากออมสินพิเศษ 5 ปีนี้ ภายหลังจากประสบความสำเร็จในการขึ้นระบบ CBS หรือระบบ Core Banking ได้เพียง 2 สัปดาห์เท่านั้น

ใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2005 (บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น ประเทศไทย จำกัด)

เป็นธนาคารไทยแห่งแรกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานนี้ ซึ่งเป็นการมอบให้กับองค์กรที่มีมาตรฐานด้านการบริหารจัดการความมั่นคง ปลอดภัยสารสนเทศ ครอบคลุมโครงสร้างพื้นฐานของระบบงานหลักของธนาคาร ทั้งศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับธนาคาร และลูกค้า ด้านความต่อเนื่องในการให้บริการ ความถูกต้องและความปลอดภัยของข้อมูล

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ (กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน)

รางวัลที่จัดขึ้นสำหรับองค์กรที่มีลูกจ้าง 500 คนขึ้นไป ที่ให้ความสำคัญและเอาใจใส่เรื่องความปลอดภัยในการทำงาน และการมี สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ถูกสุขอนามัยโดยธนาคารออมสินได้รางวัลดังกล่าวเป็นปี 5 ติดต่อกัน