ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
เกี่ยวกับธนาคาร
รางวัลเกียรติยศ ประจำปี 2553

รางวัลการจัดการองค์กรดีเด่น (สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง)

เป็นรางวัลที่มอบให้กับรัฐวิสาหกิจที่มีระบบบริหารจัดการองค์กรดีเด่น ที่จะทำให้รัฐวิสาหกิจ มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ มีศักยภาพในการแข่งขัน สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่รัฐวิสาหกิจ และมีการเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยธนาคารออมสินได้รางวัลดังกล่าวเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน

ธนาคารแห่งปี Bank of the Year 2010 และนักการธนาคารแห่งปี Banker of the Year 2010 (นิตยสารดอกเบี้ย)

เป็นรางวัลที่มอบให้กับสถาบันการเงินและผู้นำองค์กรที่มีผลงานโดดเด่นในทุก ๆ ด้าน โดยธนาคารออมสินได้รับรางวัลดังกล่าว เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน

รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในโครงการ “ทำดีเพื่อแผ่นดิน” ครั้งที่ 7 (กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

เป็นรางวัลที่สืบเนื่องมาจากการดำเนินโครงการ “ออมสินสร้างบ้านปลา รักษาทะเลไทย” ของธนาคารออมสิน

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ในการทำงาน ระดับประเทศ (กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน)

รางวัลที่จัดขึ้นสำหรับองค์กรที่มีลูกจ้าง 500 คนขึ้นไป ที่ให้ความสำคัญและเอาใจใส่เรื่องความปลอดภัยในการทำงาน และการมีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ถูกสุขอนามัย โดยธนาคารออมสินได้รางวัลดังกล่าวเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน