ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
เกี่ยวกับธนาคาร
รางวัลเกียรติยศ ประจำปี 2552

รางวัลการจัดการองค์กรดีเด่น (สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง)

เป็นรางวัลที่มอบให้กับรัฐวิสาหกิจที่มีระบบบริหารจัดการองค์กรดีเด่น ที่จะทำให้รัฐวิสาหกิจ มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ มีศักยภาพในการแข่งขัน สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่รัฐวิสาหกิจ และมีการเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน

รางวัลการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น (สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง)

เป็นรางวัลที่มอบให้กับรัฐวิสาหกิจที่มีการส่งเสริมการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยมีการกำหนดเป็นนโยบายชัดเจนขององค์กรมีแผนการดำเนินงาน มีกระบวนการ มีส่วนร่วม และการสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานโดยทั่วไป และมีโครงการที่รัฐวิสาหกิจได้ดำเนินการ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญ ที่สะท้อนถึงผลลัพธ์ของการดำเนินการตามนโยบายด้านดำเนินงานเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อมขององค์กรด้วย

รางวัลการให้บริการดีเด่น (สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง)

เป็นรางวัลที่มอบให้กับรัฐวิสาหกิจที่มุ่งเน้นการให้บริการกับลูกค้าและสามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวัง โดยมีการพัฒนากระบวนการให้บริการอย่างต่อเนื่อง

ธนาคารแห่งปี Bank of the Year 2009 และนักการธนาคารแห่งปี Banker of the Year 2009 (นิตยสารดอกเบี้ย)

เป็นรางวัลที่มอบให้กับสถาบันการเงินและผู้นำองค์กรที่มีผลงานโดดเด่นในทุก ๆ ด้าน

1 ใน 10 องค์กรดีเด่นด้านผลประกอบการ (หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ)

เป็นการคัดเลือกและจัดอันดับให้แก่องค์กรที่มีผลประกอบการและกำไรที่โดดเด่นในปี 2552

รางวัลคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานดีเด่น ระดับประเทศ (กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน)

เป็นรางวัลที่จัดขึ้นสำหรับองค์กรที่มีลูกจ้าง 500 คนขึ้นไป ที่คณะกรรมการขององค์กรให้ความสำคัญและเอาใจใส่เรื่องความปลอดภัยในการทำงาน และการมีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ถูกสุขอนามัย

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ (กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน)

รางวัลที่จัดขึ้นสำหรับองค์กรที่มีลูกจ้าง 500 คนขึ้นไป ที่ให้ความสำคัญและเอาใจใส่เรื่องความปลอดภัยในการทำงาน และการมีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ถูกสุขอนามัย โดยธนาคารออมสินได้รางวัลดังกล่าวเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน