ธนาคาร
ธนาคาร
 • ธนาคาร
 • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
เกี่ยวกับธนาคาร

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม


 

วิสัยทัศน์ (Vision) : ปี 2561 - 2565

เป็นผู้นำในการส่งเสริมการออม เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างความสุขและอนาคตที่มั่นคงของประชาชน

พันธกิจ (Mission) : ปี 2561 - 2565

 • ส่งเสริมการออม และสร้างวินัยทางการเงิน
 • สนับสนุนการลงทุนและการพัฒนาประเทศ
 • ส่งเสริมและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้มีศักยภาพอย่างยั่งยืน
 • ให้บริการทางการเงินครบวงจรที่ล้ำสมัยและเหนือความคาดหวังภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
 • เป็นธนาคารเพื่อสังคมที่มีธรรมาภิบาล

ค่านิยม(Core Values) :

รับผิดชอบต่อสังคม Social responsibility
 • มีจิตอาสา
 • สนับสนุนการพัฒนาชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
 • ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
 • ให้ความสำคัญกับผลกระทบที่มีต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
อุทิศตนต่อหน้าที่เพื่อองค์กร Accountability
 • กระตือรือร้น ขยัน ทุ่มเท 
 • กล้าตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูล
 • รับผิดชอบต่อหน้าที่และผลงานของตน
 • คำนึงถึงประโยชน์ขององค์กรเป็นที่ตั้ง
ยืนหยัดในความถูกต้อง Virtue
 • ยึดมั่นและยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง และชอบธรรม
 • ซื่อสัตย์สุจริต ประพฤติตนอย่างมีจริยธรรมและจรรยาบรรณ
 • โปร่งใส ตรวจสอบได้
สู่ความเป็นเลิศในทุกด้าน Excellence
 • มีความรอบรู้ เชี่ยวชาญ สามารถให้บริการแบบมืออาชีพ
 • พัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของยุุคดิจิทัล
 • ริเริ่มและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่เป็นนวัตกรรม

วัฒนธรรมองค์กร :

 • พนักงานมีความซื่อสัตย์ สุจริต ยิ้มแย้มแจ่มใส และทำงานเป็นทีม มีความจงรักภักดีต่องค์กร ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์