มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 • รายงานผลการดาเนินการป้องกันการทุจริต ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของธนาคารออมสิน ประจาปี 2562
  274 kB
 • รายงานการกากับติดตามการดาเนินการป้องกันการทุจริตตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของธนาคารออมสิน ประจาปี 2563 (รอบ 6 เดือน)
  217 kB
 • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี และการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงด้านทุจริต
  251 kB
 • ประกาศเจตจำนงสุจริต
  4.3 MB
 • ประกาศเจตจำนงสุจริต (ภาษาอังกฤษ)
  4 MB
 • นโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริต
  676 kB
 • แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2562
  269 kB