ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

คำถามที่พบบ่อย

เมื่อสาขาได้รับข้อมูลรายชื่อลูกค้า จะทำการตรวจสอบคุณสมบัติของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายตามคำสั่งตามธนาคาร กำหนด และวิเคราะห์ความสามารถชำระหนี้เบื้องต้นข้อมูลเดิมในแฟ้ม และศูนย์ข้อมูลเครดิตของธนาคาร
หลังจากได้รับ E-mail แจ้งอนุมัติการสมัครผู้ใช้บริการจะต้องเข้าใช้งานครั้งแรก (First Time Login) ภายใน 45 วันหากไม่เข้าใช้งานครั้งแรกภายใน 45 วัน นับจากวันที่อนุมัติการสมัคร ผู้ใช้บริการต้องติดต่อธนาคารออมสินสาขาเพื่อขอสมัครใช้บริการ ออมสิน Internet Banking ใหม่
ในการยื่นกู้ไม่ได้กำหนดฐานเงินเดือนขั้นต่ำ แต่จะมีผลในการพิจารณาให้สินเชื่อโดยทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาขาที่ยื่นกู้เป็นผู้พิจารณา
นำสลากออมสินและบัตรทะเบียนผู้ถือสลาก (บัตรที่มีลายมือชื่อผู้ฝาก) ติดต่อขอถอนคืนด้วยตนเองได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา
เข้าสู่เว็บไซต์หลักของธนาคาร www.gsb.or.th เลือกบริการออนไลน์ และกดเข้าสู่ระบบ“INTERNET BANKING
       การฝากสลากออมสินไม่เสียค่าธรรมเนียม ยกเว้น การฝากเพิ่มที่สาขาที่อยู่ต่างจังหวัดกับสาขาที่ท่านเปิดทะเบียนสลากไว้ โดยจะคิดค่าใช้สายระบบ ONLINE 20 บาท ต่อทะเบียน
ถ้า Refinance โดยมีประวัติการชำระหนี้ต่อเนื่อง สามารถกู้ตามโครงการ GSB PLUS ได้ โดยให้ดูประวัติการชำระหนี้จากทั้ง 2 ธนาคาร รวมกันไม่น้อยกว่า 24 งวด แต่หากลูกค้ามีการเพิ่มวงเงินกู้จากการชำระหนี้จากการ Refinance ค่อนข้างสูง สาขาต้องเพิ่มความระมัดระวังในการพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้
การกู้ร่วม ผู้กู้ร่วมควรจะเป็นบุคคลในครอบครัวหรือญาติพี่น้อง แต่หากต้องการใช้บุคคลอื่นก็สามารถทำได้แต่ผู้กู้ร่วมจะต้องมีกรรมสิทธิ์ร่วมกันในหลักทรัพย์นั้น ซึ่งผู้กู้ร่วมต้องยอมรับในภาระหนี้ในกรณีที่ผู้กู้หลักไม่สามารถชำระหนี้ได้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สินเชื่อเคหะ
  • เป็นผู้ถือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร  ได้แก่  บัตรออมสิน ATM  บัตรออมสิน ATM พอเพียง บัตรออมสิน วีซ่า อิเล็กตรอน  บัตรออมสิน วีซ่า เดบิต  บัตรออมสิน วีซ่า เดบิต อินสแตนท์  บัตรออมสิน วีซ่า เดบิต สมาร์ท ไลฟ์  และบัตรลดหนี้ วินัยดี มีวงเงิน (ATM LOAN) บัตรใดบัตรหนึ่งที่ผูกกับบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกและทะเบียนสลากอยู่ในสาขาเดียวกัน
  • ทะเบียนสลากต้องเป็นทะเบียนบุคคลธรรมดาในชื่อของตนเอง  (ไม่เป็นบัญชีร่วม)
เราคาดหวังว่า โครงการนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทยมีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินชีวิต ทั้งในปัจจุบันและอนาคต อันจะเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการร่วมกันสร้างสังคมที่สงบสุข และมีความสามัคคีปรองดองกัน รวมทั้งยังเป็นต้นแบบที่จะสนับสนุนให้องค์กรต่างๆ เข้าร่วมและให้การสนับสนุนการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมแก่เด็กมากขึ้นด้วย ซึ่งความร่วมมือระหว่างธนาคารออมสิน และกระทรวงศึกษาธิการในครั้งนี้นั้น ถือเป็นเพียงกลไกหนึ่งเท่านั้น แต่ความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้งสถาบันการศึกษา ครอบครัว ศาสนา หน่วยงานและองค์กรต่างๆ มีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง ที่จะทำให้เด็กและเยาวชนไทยทั้งหมดเป็นเด็กดี มีคุณธรรม จริยธรรมได้
Displaying results 61-70 (of 164)
 |<  <  3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12  >  >|