ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

คำถามที่พบบ่อย

         เนื่องในปี 2550 เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา ธนาคารออมสินจึงขอร่วมเทิดพระเกียรติพระองค์ ด้วยการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นที่รู้จักและเข้าใจ ตลอดจนมีการนำไปประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในสังคมไทย ดังพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระราชทานแนวคิดนี้แก่พสกนิกรชาวไทยในทุกหมู่เหล่า อีกทั้งยังถือเป็นการร่วมเผยแพร่พระอัจริยภาพของพระองค์ท่านด้วย 
          และทุกวันนี้ แม้สังคมไทยจะรู้จักหลักเศรษฐกิจพอเพียงกันมากขึ้น แต่คนส่วนใหญ่ยังเข้าใจกันไม่ถ่องแท้ นึกถึงเฉพาะเรื่องการประหยัด อดออม ดำเนินชีวิตด้วยความเรียบง่าย ทั้งที่จริงแล้ว การมีคุณธรรมก็เป็นอีกเงื่อนไขหนึ่งของหลักเศรษฐกิจพอเพียงเช่นกัน เพราะเป็นพื้นฐานที่ทำให้เรารู้จักคำว่า “พอ” ไม่โลภมากอยากได้ และรู้จักการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความมีน้ำใจ และให้อภัยต่อกัน ซึ่งจะทำให้สังคมน่าอยู่และมีความสงบสุข คุณธรรมจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก และจำเป็นต้องมีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคน ที่สำคัญคือ การส่งเสริมคุณธรรมนั้นจะได้ผลมากกว่า หากเริ่มปลูกฝังกันตั้งแต่ยังเป็นเด็ก 
          ขณะเดียวกัน ยังมีเด็กไทยอีกจำนวนไม่น้อยที่ขาดแคลนโอกาสทางการศึกษา เพราะฐานะทางบ้านยากจน อีกทั้งยังมีผลการเรียนอยู่ในระดับปานกลาง จึงมักไม่ได้รับการพิจารณาให้ทุนการศึกษา เนื่องจากทุนส่วนใหญ่จะมอบให้กับผู้เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทั้งที่เป็นเด็กใฝ่ดี มีความซื่อสัตย์ กตัญญู รู้จักเสียสละเพื่อผู้อื่น รวมทั้งยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต ซึ่งเด็กกลุ่มนี้สมควรที่จะได้รับการสนับสนุนให้ศึกษาต่อไป เพื่อเป็นทั้งกำลังใจแก่คนทำความดี และเป็นเพิ่มโอกาสทางการศึกษาไปในตัว 
          นอกจากนั้น ยังเป็นการส่งเสริมให้โรงเรียนต่างๆ เห็นถึงความสำคัญของการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และหลักเศรษฐกิจพอเพียงแก่เด็กนักเรียน และมีการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และแนวคิดเรื่องความพอเพียงภายในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุผลเหล่านี้จึงเกิดเป็นโครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรมขึ้น โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านนี้โดยตรง 
แนะนำกรณีการโอนเงินต่างพื้นที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการโอน คือ ค่าคู่สายครั้งละ 20 บาท และค่าธรรมเนียมในการโอน 1,000 ละ 1 บาท ขึ้นต่ำ 10 บาท
เมื่อสาขาได้รับข้อมูลรายชื่อลูกค้า จะทำการตรวจสอบคุณสมบัติของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายตามคำสั่งตามธนาคาร กำหนด และวิเคราะห์ความสามารถชำระหนี้เบื้องต้นข้อมูลเดิมในแฟ้ม และศูนย์ข้อมูลเครดิตของธนาคาร
หลังจากได้รับ E-mail แจ้งอนุมัติการสมัครผู้ใช้บริการจะต้องเข้าใช้งานครั้งแรก (First Time Login) ภายใน 45 วันหากไม่เข้าใช้งานครั้งแรกภายใน 45 วัน นับจากวันที่อนุมัติการสมัคร ผู้ใช้บริการต้องติดต่อธนาคารออมสินสาขาเพื่อขอสมัครใช้บริการ ออมสิน Internet Banking ใหม่
ในการยื่นกู้ไม่ได้กำหนดฐานเงินเดือนขั้นต่ำ แต่จะมีผลในการพิจารณาให้สินเชื่อโดยทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาขาที่ยื่นกู้เป็นผู้พิจารณา
นำสลากออมสินและบัตรทะเบียนผู้ถือสลาก (บัตรที่มีลายมือชื่อผู้ฝาก) ติดต่อขอถอนคืนด้วยตนเองได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา
เข้าสู่เว็บไซต์หลักของธนาคาร www.gsb.or.th เลือกบริการออนไลน์ และกดเข้าสู่ระบบ “INTERNET BANKING”
       การฝากสลากออมสินไม่เสียค่าธรรมเนียม ยกเว้น การฝากเพิ่มที่สาขาที่อยู่ต่างจังหวัดกับสาขาที่ท่านเปิดทะเบียนสลากไว้ โดยจะคิดค่าใช้สายระบบ ONLINE 20 บาท ต่อทะเบียน
ถ้า Refinance โดยมีประวัติการชำระหนี้ต่อเนื่อง สามารถกู้ตามโครงการ GSB PLUS ได้ โดยให้ดูประวัติการชำระหนี้จากทั้ง 2 ธนาคาร รวมกันไม่น้อยกว่า 24 งวด แต่หากลูกค้ามีการเพิ่มวงเงินกู้จากการชำระหนี้จากการ Refinance ค่อนข้างสูง สาขาต้องเพิ่มความระมัดระวังในการพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้
การกู้ร่วม ผู้กู้ร่วมควรจะเป็นบุคคลในครอบครัวหรือญาติพี่น้อง แต่หากต้องการใช้บุคคลอื่นก็สามารถทำได้แต่ผู้กู้ร่วมจะต้องมีกรรมสิทธิ์ร่วมกันในหลักทรัพย์นั้น ซึ่งผู้กู้ร่วมต้องยอมรับในภาระหนี้ในกรณีที่ผู้กู้หลักไม่สามารถชำระหนี้ได้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สินเชื่อเคหะ
Displaying results 51-60 (of 153)
 |<  <  2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11  >  >|