ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

คำถามที่พบบ่อย

ตามมาตรฐานของผู้ให้บริการ ผู้ถือบัตรสามารถใช้จ่ายผ่านวิธี Contactless ไม่ได้เกิน 1,500 บาท/รายการ 
หากลูกค้าทำกรมธรรม์สงเคราะห์ชีวิตวงเงิน 500,000 บาท ขึ้นไป ซึ่งลูกค้าจะต้องมีการตรวจสุขภาพโดยการไปติดต่อกับทางธนาคาร ออมสินและกรอกแบบฟอร์มการตรวจสุขภาพและมีเจ้าหน้าที่ธนาคารพาไปตรวจโดยธนาคารออมสินจะออกค่าใช้จ่ายในการตรวจให้ซึ่งใบตรวจสุขภาพจะมีอายุ 6 เดือน
การคัดเลือกโรงเรียนดีเด่น จะมีด้วยกัน 3 รอบ
  • รอบแรก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่ละแห่งจะทำการคัดเลือกโรงเรียน 1 แห่ง และนักเรียน 1 คน ซึ่งจะมีโรงเรียนที่ผ่านรอบนี้รวม 178 แห่ง และนักเรียน 178 คน
  • รอบสอง คณะกรรมการกลุ่มสำนักงานพื้นที่การศึกษา ซึ่งเป็นคณะกรรมการระดับภาค มีจำนวน 18 กลุ่ม ร่วมกันคัดเลือกให้เหลือโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบ 56 แห่ง และคัดเลือกนักเรียนให้เหลือ 95 คน
  • รอบตัดสิน คณะกรรมการอำนวยการ พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนดีเด่นจำนวน 38 แห่ง และนักเรียนดีเด่นจำนวน 80 คน
การคัดเลือกในแต่ละรอบ คณะกรรมการจะใช้วิธีพิจารณาจากเอกสารการสมัคร การสัมภาษณ์ และการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
  • ใบสมัครบริการรับฝากสลากออมสินพิเศษผ่านเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM)
  • บัตรประจำตัวประชาชน
ลูกค้าสามารถขอกู้เงินตามโครงการ GSB PLUS ได้เพียงบัญชีใดบัญชีหนึ่งเท่านั้น ยกเว้น กรณีเป็นลูกค้าสินเชื่อเคหะ และมีการกู้สินเชื่อเคหะเพิ่มเติมเพื่อวัตถุประสงค์อื่นอีก 1 บัญชี ให้พิจารณาวงเงินกู้ตามโครงการ GBS PLUS จากจำนวนเงินกู้ที่ลดลงทั้ง 2 บัญชี และเมื่อรวมกับหนี้คงเหลือเดิมทั้ง 2 บัญชีแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ 85 ของราคาประเมินหลักทรัพย์
สามารถใช้บุคคลค้ำประกันได้สูงสุด 200,000 บาท ทั้งนี้ คณะกรรมการสินเชื่อจะเป็นผู้พิจารณารายได้ ค่าใช้จ่าย และความสามารถในการชำระหนี้คืนแทนผู้กู้ในกรณีเกิดหนี้ค้างชำระประกอบการพิจารณาวงเงินค้ำประกันของผู้กู้ด้วย 
บัญชีหลักคือบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกหรือกระแสรายวันเพื่อใช้เป็นการยืนยันตัวบุคคลและสำหรับการเข้าใช้งานครั้งแรก (First Time Login) ของบริการ ออมสิน Internet Banking
       สามารถทำได้ หากมูลค่าของสลากไม่เกิน 100,000 บาท หากมูลค่าสลากเกิน 100,000 บาท ให้ติดต่อถอนคืน ณ สาขาถือทะเบียน
  • แจ้งความประสงค์ให้ธนาคารโอนเงินรางวัลเข้าบัญชี
  • มารับเงินรางวัลในวันที่มาถอนคืนสลาก
  • เมื่อสมัครใช้บริการและได้รับการอนุมัติการสมัครใช้บริการจากธนาคารเรียบร้อยแล้ว ระบบจะจัดส่งE-mail แจ้งผลอนุมัติการสมัครใช้บริการออมสิน Internet Banking ไปยังE-mail ที่ได้แจ้งไว้กับทางธนาคารหรือติดต่อสอบถาม Contact Center หมายเลขโทรศัพท์0 2299 8668
Displaying results 41-50 (of 164)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|