ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

คำถามที่พบบ่อย

สูงสุดไม่เกิน 10 ปี เมื่อรวมระยะเวลาชำระเงินกู้กับอายุผู้ค้ำประกันแล้ว ต้องไม่เกิน 65 ปี ดังนั้น หากผู้ค้ำประกันอายุ 58 ปี จะสามารถกู้ได้สูงสุดไม่เกิน 7 ปี
การประกวดโรงเรียนและนักเรียนที่มีผลงานดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม โดยจะมีการจัดประกวดเป็นประจำทุกปี รวมระยะเวลา 10 ปี ซึ่งในแต่ละปีจะมีการมอบรางวัลแก่โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 38 แห่ง และนักเรียนจำนวน 80 คน รวมตลอดทั้งโครงการจะมีโรงเรียนดีเด่นจำนวน 380 แห่ง และมีนักเรียนที่สามารถเป็นตัวอย่างด้านคุณธรรม จริยธรรม และการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ดำเนินชีวิตจำนวน 800 คน 
เงินฝากตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 51 เป็นต้นไป จะได้รับอัตราดอกเบี้ยตามเดิม คือ 
  • ต่ำกว่า 3 ล้านบาท ได้อัตราดอกเบี้ย 2.38 % 
  • ตั้งแต่ 3 ล้านบาท   ได้อัตราดอกเบี้ย 2.63 % 
ดังนั้นในช่วงโปรโมชั่นนี้ จึงเป็นโอกาสทองของผู้ฝากประจำ 3 เดือน 
สามารถทำการขอเอกสารลดหย่อนภาษีได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา ทั่วประเทศ
หากลูกค้าทำกรมธรรม์สงเคราะห์ชีวิตวงเงิน 500,000 บาท ขึ้นไป ซึ่งลูกค้าจะต้องมีการตรวจสุขภาพโดยการไปติดต่อกับทางธนาคาร ออมสินและกรอกแบบฟอร์มการตรวจสุขภาพและมีเจ้าหน้าที่ธนาคารพาไปตรวจโดยธนาคารออมสินจะออกค่าใช้จ่ายในการตรวจให้ซึ่งใบตรวจสุขภาพจะมีอายุ 6 เดือน
การคัดเลือกโรงเรียนดีเด่น จะมีด้วยกัน 3 รอบ
  • รอบแรก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่ละแห่งจะทำการคัดเลือกโรงเรียน 1 แห่ง และนักเรียน 1 คน ซึ่งจะมีโรงเรียนที่ผ่านรอบนี้รวม 178 แห่ง และนักเรียน 178 คน
  • รอบสอง คณะกรรมการกลุ่มสำนักงานพื้นที่การศึกษา ซึ่งเป็นคณะกรรมการระดับภาค มีจำนวน 18 กลุ่ม ร่วมกันคัดเลือกให้เหลือโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบ 56 แห่ง และคัดเลือกนักเรียนให้เหลือ 95 คน
  • รอบตัดสิน คณะกรรมการอำนวยการ พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนดีเด่นจำนวน 38 แห่ง และนักเรียนดีเด่นจำนวน 80 คน
การคัดเลือกในแต่ละรอบ คณะกรรมการจะใช้วิธีพิจารณาจากเอกสารการสมัคร การสัมภาษณ์ และการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
  • ใบสมัครบริการรับฝากสลากออมสินพิเศษผ่านเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM)
  • บัตรประจำตัวประชาชน
ลูกค้าสามารถขอกู้เงินตามโครงการ GSB PLUS ได้เพียงบัญชีใดบัญชีหนึ่งเท่านั้น ยกเว้น กรณีเป็นลูกค้าสินเชื่อเคหะ และมีการกู้สินเชื่อเคหะเพิ่มเติมเพื่อวัตถุประสงค์อื่นอีก 1 บัญชี ให้พิจารณาวงเงินกู้ตามโครงการ GBS PLUS จากจำนวนเงินกู้ที่ลดลงทั้ง 2 บัญชี และเมื่อรวมกับหนี้คงเหลือเดิมทั้ง 2 บัญชีแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ 85 ของราคาประเมินหลักทรัพย์
สามารถใช้บุคคลค้ำประกันได้สูงสุด 200,000 บาท ทั้งนี้ คณะกรรมการสินเชื่อจะเป็นผู้พิจารณารายได้ ค่าใช้จ่าย และความสามารถในการชำระหนี้คืนแทนผู้กู้ในกรณีเกิดหนี้ค้างชำระประกอบการพิจารณาวงเงินค้ำประกันของผู้กู้ด้วย 
Displaying results 31-40 (of 153)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|