ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
 • ธนาคาร
 • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

คำถามที่พบบ่อย

       เนื่องจากการฝากสลากออมสินเป็นการฝากเงินระยะยาวประเภทหนึ่ง (อายุการฝากเกิน 1 ปี) อัตราผลตอบแทนที่ธนาคารจ่ายให้ลูกค้าในรูปของเงินรางวัล (มีสิทธิถูกรางวัลทันที) และดอกเบี้ยจะอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 ปีของธนาคารพาณิชย์ ซึ่งหากลูกค้านำสลากมาถอนคืนก่อนครบกำหนด จึงต้องถูกหักค่าส่วนลดเพื่อชดเชยผลตอบแทนที่ธนาคารกำหนดไว้แล้ว เช่นเดียวกับเงินฝากประจำ 3 ปี ของธนาคารพาณิชย์ที่ลูกค้ามาถอนก่อนครบกำหนด ก็จะถูกปรับลดจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำมาเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์และเสียภาษีด้วย โดยธนาคารพาณิชย์ จะเรียกเงินคืนในส่วนของดอกเบี้ยที่รับเกินไปล่วงหน้าเช่นกัน วัตถุประสงค์ของการหักค่าส่วนลดนี้ธนาคารมุ่งหวังให้ผู้ฝากถือครองสลากไว้จนครบกำหนด เพื่อประโยชน์ของผู้ฝากในการได้รับผลตอบแทนตามที่กำหนด
สามารถสมัครใช้บริการได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา
 • โดยพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครและเงื่อนไขการสมัครขอใช้บริการได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารฯ และ กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
 • ติดต่อขอสมัครใช้บริการได้ที่ธนาคารออมสินสาขาโดยลูกค้าที่ต้องการใช้บัญชีเงินฝากประเภท  เผื่อเรียกเป็นบัญชีหลัก สามารถสมัครใช้บริการได้ทุกสาขาทั่วประเทศ กรณีลูกค้าใช้บัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันเป็นบัญชีหลักจะต้องสมัครที่สาขาเจ้าของบัญชีเท่านั้น     
หลักฐานประกอบการสมัคร
 • บัตรประจำตัวประชาชน 
 • สมุดบัญชีเงินฝากของบัญชีหลักและบัญชีรองที่ต้องการสมัครใช้บริการเพิ่มเติม (สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคารตรวจสอบลายมือชื่อ)
ผู้ใช้บริการสามารถสมัครใช้บริการประเภทบัญชี ได้ดังนี้
 • บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก/กระแสรายวันและเผื่อเรียกพิเศษ รวมกันไม่เกิน 10 บัญชี
 • บัญชีเงินฝากประจำ และทะเบียนสลากออมสินพิเศษรวมกันไม่เกิน10บัญชี/ทะเบียน
 • บัญชีสินเชื่อ รวมกันไม่เกิน 5 บัญชี
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  (เด็กซึ่งยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนให้ใช้สำเนาใบสูติบัตร หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน)
สูงสุดไม่เกิน 10 ปี เมื่อรวมระยะเวลาชำระเงินกู้กับอายุผู้ค้ำประกันแล้ว ต้องไม่เกิน 65 ปี ดังนั้น หากผู้ค้ำประกันอายุ 58 ปี จะสามารถกู้ได้สูงสุดไม่เกิน 7 ปี
การประกวดโรงเรียนและนักเรียนที่มีผลงานดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม โดยจะมีการจัดประกวดเป็นประจำทุกปี รวมระยะเวลา 10 ปี ซึ่งในแต่ละปีจะมีการมอบรางวัลแก่โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 38 แห่ง และนักเรียนจำนวน 80 คน รวมตลอดทั้งโครงการจะมีโรงเรียนดีเด่นจำนวน 380 แห่ง และมีนักเรียนที่สามารถเป็นตัวอย่างด้านคุณธรรม จริยธรรม และการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ดำเนินชีวิตจำนวน 800 คน 
เงินฝากตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 51 เป็นต้นไป จะได้รับอัตราดอกเบี้ยตามเดิม คือ 
 • ต่ำกว่า 3 ล้านบาท ได้อัตราดอกเบี้ย 2.38 % 
 • ตั้งแต่ 3 ล้านบาท   ได้อัตราดอกเบี้ย 2.63 % 
ดังนั้นในช่วงโปรโมชั่นนี้ จึงเป็นโอกาสทองของผู้ฝากประจำ 3 เดือน 
สามารถทำการขอเอกสารลดหย่อนภาษีได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา ทั่วประเทศ
มีความปลอดภัยสูง ตามมาตรฐานของ EMVและธนาคารผู้ออกบัตร
Displaying results 31-40 (of 164)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|