ธนาคาร
ธนาคาร
 • ธนาคาร
 • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

คำถามที่พบบ่อย

ตามที่ธนาคารได้กำหนดนโยบายในปี 2549 เป็นปีแห่งการสร้างรายได้และอนุมัติโครงการสินเชื่อเคหะและบุคคลเพิ่มยอด โดยมีวัตถุประสงค์
 • เพื่อรักษาฐานลูกค้าสินเชื่อเคหะเดิมของธนาคารที่มีประวัติการชำระหนี้ดี ให้ได้ใช้บริการของธนาคารอย่างต่อเนื่อง
 • เพื่อขยายฐานข้อมูลลูกค้าสินเชื่อบุคคลรายได้ใหม่ของธนาคารจากฐานข้อมูลลูกค้าสินเชื่อเคหะที่มีประวัติการชำระหนี้ดีของสถานบันการเงินอื่น
ทั้งนี้ธนาคารได้กำหนดดำเนินการตลาดเชิงรุก และตั้งเป้าหมายให้สินเชื่อไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาท โดยปฏิบัติงานโครงการฯ ให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งธนาคารออมสินที่ 23/2549 เรื่องการให้สินเชื่อส่วนที่ 3.25 สั่ง ณ วันที่ 23 มี.ค. 2549 และหนังสือที่ สค.1 110/2549 ลงวันที่ 21 มี.ค. 2549
ระยะเวลาการพิจารณาสินเชื่อใช้เวลาโดยประมาณ 3-4 สัปดาห์ ขึ้นอยู่ความพร้อมของเอกสารและปริมาณงานของสาขาที่ทำการยื่นกู้
เด็กฝากสลากได้ แต่ต้องมีอายุ 7 ปีขึ้นไป และต้องลงลายมือชื่อด้วยตนเอง
ด้านข้อมูลบัญชี
 • ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ
 • เรียกดูสรุปรายการทางบัญชี ณ ปัจจุบัน
 • ตรวจสอบรายการเดินบัญชีย้อนหลัง
 • ตรวจสอบสถานะเช็ค
 • บริการ GSB PromptPay (พร้อมเพย์)
ด้านบริการทางการเงิน
 • บริการโอนเงินบัญชีตนเองภายในธนาคาร (Own Account Fund Transfer)
 • บริการโอนเงินบุคคลอื่นภายในธนาคาร (Other Account Fund Transfer)
 • บริการโอนเงินระหว่างธนาคาร
 • บริการโอนเงินพร้อมเพย์ (GSB PromptPay)
 • บริการซื้อสลากออมสินพิเศษออนไลน์ของตนเอง (PSC Online Buying)
 • บริการชำระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment)
 • บริการเติมเงิน (Top-Up)
 • บริการชำระสินเชื่อ (Loan Payment)
 • บริการชำระเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว (GSB Life Payment)
หมายเหตุ : งดให้บริการบริการซื้อสลากออมสินพิเศษออนไลน์ของตนเองบนระบบบริการ ออมสิน Internet Banking ชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป
 • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
 • อายุ 15 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่สมัครใช้บริการ
 • มีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกหรือกระแสรายวันกับธนาคาร (สำหรับเป็นบัญชีหลัก)
 • มีหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของตนเอง 
 • มี E-mail address ของตนเอง
ถอนคืนได้เมื่อครบอายุตามที่ธนาคารกำหนด แต่หากถอนคืนก่อนครบ 3 เดือน จะหักส่วนลดในการถอนคืนก่อนครบกำหนดดังนี้
 • สลากออมสินพิเศษ 3 ปี ฝากไม่ครบ 3 เดือน รับเงินคืนหน่วยละ 49.00 บาท
 • สลากออมสินพิเศษ 5 ปี ฝากไม่ครบ 3 เดือน รับเงินคืนหน่วยละ 98.00 บาท
ทางธนาคารมีการตรวจสอบเครดิตบูโรในการยื่นกู้สินเชื่อ โดยทางสาขาที่ทำการยื่นกู้จะเป็นผู้วิเคราะห์สินเชื่อเป็นรายบุคคลไป ซึ่งการอนุมัติขึ้นอยู่กับความพร้อมของหลักประกันและความสามารถในการชำระหนี้คืนให้กับทางธนาคาร
ได้ แต่จำนวนเงินให้กู้ได้ไม่เกินจำนวนเงินกู้ที่ลดลงจากวงเงินกู้เดิม
ธนาคารจะจัดส่งสลากออมสินพิเศษให้ผู้ใช้บริการตามที่อยู่ที่แจ้งในใบสมัครฯ
ธนาคารออมสินต้องการกระจายโอกาสไปให้โรงเรียนและเด็กจำนวนมากที่สุด และจำนวนเงินรางวัลที่มอบให้ถือเป็นตัวเลขที่ไม่น้อย ถ้าโรงเรียนและเด็กมีการบริหารจัดการเงินที่ดี ก็เชื่อว่าจะสามารถใช้ทุนนี้เพื่อการศึกษาได้หลายปีทีเดียว เพราะฉะนั้น ในการพิจารณาทุน เราจึงจะพิจารณาโรงเรียนและเด็กที่ไม่ได้รับทุนการศึกษาประเภทนี้ในช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา
Displaying results 11-20 (of 153)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|