ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

คำถามที่พบบ่อย

       ยังไม่ได้ เนื่องจากหน่วยงานต้นสังกัดจะต้องตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ และตกลงหักเงินเดือนผู้กู้ นำส่งชำระหนี้ให้ธนาคาร ก่อน ซึ่งขณะนี้ธนาคารฯ ได้ทำหนังสือเชิญหน่วยงานเข้าร่วมโครงการฯ ไปแล้ว อยู่ระหว่างรอการตอบรับจากหน่วยงาน ทั้งหมด จำนวน 221 หน่วยงาน
ผ่อนชำระรายเดือนได้ตั้งแต่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี
       คุณสามารถใช้บริการ ออมสิน Internet Banking ได้ทุกที่ที่มีอินเตอร์เน็ต เฉพาะบริการด้านข้อมูลบัญชีเท่านั้น เช่น ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ เรียกดูสรุปรายการทางบัญชี ณ ปัจจุบัน ตรวจสอบรายการเดินบัญชี และตรวจสอบสถานะเช็ค
       ในกรณีที่ท่านต้องการใช้บริการทางการเงินท่านต้องมีหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่จดทะเบียนในประเทศไทยและต้องมีการเปิดบริการ Roaming เท่านั้น จึงจะสามารถใช้บริการได้เนื่องระบบจะต้องการมีการส่งรหัส OTP สำหรับยืนยันการทำรายการทุกครั้งโดยธนาคารจะยึดตามวันและเวลามาตรฐานของประเทศไทยเป็นหลัก
ทุกวันที่ 1 ของเดือน ต่อจากการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี เริ่มครั้งแรกวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 สำหรับวันที่ 1 มกราคม และ 1 พฤษภาคม จะเลื่อนออกรางวัลเป็นวันที่ 30 ธันวาคม และ 2 พฤษภาคม ตามลำดับ
ติดต่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา เพื่อขอตัดตอนสลาก โดยตัดตอนได้ครั้งละไม่เกิน 10 ฉบับ และธนาคารคิดค่าธรรมเนียมการออกสลากใหม่ ฉบับละ 30 บาท
ผู้ใช้บริการสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยตนเองผ่านระบบบริการออมสิน Internet Bankingยกเว้นการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และ E-mail ผู้ใช้บริการจะต้องติดต่อธนาคารออมสินทุกสาขาเพื่อขอเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และ E-mail โดยดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
  • กรอกรายละเอียดในเอกสารใบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูลการใช้บริการ/ยกเลิก/ระงับการใช้บริการออมสิน Internet Bankingให้ครบถ้วน
  • ยื่นเอกสารด้วยตนเองได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาพร้อมลงลายมือชื่อและแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนลงลายมือชื่อกำกับสำเนาถูกต้อง
  • ธนาคารจะแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงข้อมูลไปยัง E-mail ตามที่ผู้ใช้บริการแจ้งไว้กับธนาคาร
กรณีลูกค้าสินเชื่อเคหะเดิมของธนาคารที่ใช้บริการสินเชื่อ GSB PLUS ธนาคารกำหนดให้ไม่ต้องมีหลักประกันเพิ่มจากสัญญาเดิม จึงให้ตรวจสอบสัญญาจำนองเดิมหากระบุ เป็นประกันหนี้ทุกประเภท ทั้งนี้ในปัจจุบันและในอนาคตได้จัดทำหนังสือ “ยืนยันการให้จำนองเป็นประกันหนี้ต่อไป” ตามแบบเอกสารแนบท้ายคำสั่งที่ 23/2549 โดยให้จัดทำที่สาขา พร้อมการจัดทำสัญญากู้เงิน 
หลักทรัพย์ที่จะใช้ในการค้ำประกันต้องเป็นบ้านพร้อมที่ดิน ที่ดินว่างเปล่า และอาคารชุดซึ่งต้องปลอดภาระผูกพันถึงสามาถนำมาค้ำประกันได้ หากเป็นที่ในการเกษตรทางธนาคารออมสินยังไม่มีนโยบาย
การเวนคืนกรมธรรม์สามารถทำได้เมื่อส่งเงินฝากไปแล้ว 2 ปี ถึงจะได้เงินคืนแต่จะไม่ได้รับคืนตามจำนวนที่ส่งมาทั้งหมด (ได้รับ คืนตามมูลค่าเงินสดที่เกิดในปีนั้น) แต่ถ้าเวนคืนก่อน 2 ปี ลูกค้าจะไม่ได้รับเงินคืนเลย
Displaying results 91-100 (of 153)
 |<  <  6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15  >  >|