ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

คำถามที่พบบ่อย

บริการ ออมสิน Internet Banking คือบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารออมสินที่อำนวยความสะดวก ในการติดต่อทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารได้ทุกที่ ทุกเวลาถือเป็นทางเลือกใหม่สำหรับลูกค้าของธนาคารที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาค่าใช้จ่ายในการเดินทางเสมือนเดินทางมาทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารด้วยตนเอง
สามารถเข้าชื่อฝากสลากร่วมกันได้ โดยถือเป็นบัญชีร่วม แต่ต้องไม่เกิน 3 คน
จะมีธรรมเนียมในการประเมินหลักทรัพย์ คิดเป็น 0.25 ของราคาที่ประเมินได้ โดยเริ่มตั้งแต่ 1000 บาท ไม่เกิน 10000 บาท และ ค่าธรรมเนียมในการให้บริการสินเชื่อขึ้นอยู่กับวงเงินกู้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สินเชื่อเคหะ
เป็นบริการสินเชื่อประเภทใหม่ของธนาคารออมสิน สำหรับกลุ่มลูกค้าสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยชั้นดี จากสถาบันการเงินทุกแห่ง รวมถึงลูกค้าสินเชื่อเคหะเดิมของธนาคารออมสิน
  • อัตราดอกเบี้ยสูงกว่า
  • ไม่เสียภาษีดอกเบี้ย (ร้อยละ 15) แต่ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์ดอกเบี้ย ส่วนที่เกิน 20,000 บาท ต้องเสียภาษีดอกเบี้ย ร้อยละ 15
  • โรงเรียนจะได้รับเงินสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมแห่งละ 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ 
  • นักเรียนจะได้รับเงินเป็นทุนการศึกษา คนละ 40,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ 
เอกสารที่ใช้ในการทำกรมธรรม์ ประกอบด้วย สำเนาบัตรประชาชน กับสำเนาทะเบียนบ้าน และแนะนำให้ลูกค้าเตรียมเงินฝากส่งงวดแรกไปด้วย
ทั้ง 2 แบบมีระยะเวลากรมธรรม์ 15 ปี เหมือนกัน แต่ว่าแบบออมสินเพิ่มทรัพย์ 170 มีระยะเวลาส่งเงินฝากเพียง 9 ปี ส่วนแบบออมสินเพิ่มทรัพย์ 200 ส่งเงินฝากเต็มระยะเวลา 15 ปี
เมื่อกรมธรรม์ครบกำหนด 15 ปี แบบออมสินเพิ่มทรัพย์ 170 จ่ายเงินสงเคราะห์ 100% + โบนัส 14% ส่วนแบบออมสินเพิ่มทรัพย์ 200 จ่ายเงินสงเคราะห์ 100% + โบนัส 44%
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ออมสินเพิ่มทรัพย์ 170และ ออมสินเพิ่มทรัพย์ 200
สามารถขอใบสมัคร และเอกสารรายละเอียดของโครงการฯ ได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทุกแห่ง หรือสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของ สพฐ.  และเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน 
เมื่อกรอกใบสมัครแล้ว โรงเรียนและนักเรียนจะต้องนำส่งใบสมัคร พร้อมรายงานที่เขียนถึงผลงานด้านคุณธรรมและจริยธรรม ความยาวไม่เกิน 20 หน้ากระดาษ A4 โดยสามารถส่งได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่โรงเรียนตั้งอยู่ 
หากมีข้อสงสัย หรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ สพฐ. โทร. 02-288-5526-7 หรือธนาคารออมสินทุกสาขา โทร. 1115
มีผลตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2551 เป็นต้นไป
Displaying results 1-10 (of 153)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|