ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

คำถามที่พบบ่อย

       OTP คือ รหัสที่ระบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ผู้ใช้บริการยืนยันการทำรายการ ตามบริการที่ธนาคารกำหนดเพียงครั้งเดียว และเมื่อใช้แล้วจะไม่สามารถใช้รหัสชุดเดิมสำหรับทำธุรกรรมอื่นๆได้อีก
สามารถเข้าชื่อฝากสลากร่วมกันได้ โดยถือเป็นบัญชีร่วม แต่ต้องไม่เกิน 3 คน
จะมีธรรมเนียมในการประเมินหลักทรัพย์ คิดเป็น 0.25 ของราคาที่ประเมินได้ โดยเริ่มตั้งแต่ 1000 บาท ไม่เกิน 10000 บาท และ ค่าธรรมเนียมในการให้บริการสินเชื่อขึ้นอยู่กับวงเงินกู้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สินเชื่อเคหะ
เป็นบริการสินเชื่อประเภทใหม่ของธนาคารออมสิน สำหรับกลุ่มลูกค้าสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยชั้นดี จากสถาบันการเงินทุกแห่ง รวมถึงลูกค้าสินเชื่อเคหะเดิมของธนาคารออมสิน
  • อัตราดอกเบี้ยสูงกว่า
  • ไม่เสียภาษีดอกเบี้ย (ร้อยละ 15) แต่ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์ดอกเบี้ย ส่วนที่เกิน 20,000 บาท ต้องเสียภาษีดอกเบี้ย ร้อยละ 15
  • โรงเรียนจะได้รับเงินสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมแห่งละ 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ 
  • นักเรียนจะได้รับเงินเป็นทุนการศึกษา คนละ 40,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ 
เอกสารที่ใช้ในการทำกรมธรรม์ ประกอบด้วย สำเนาบัตรประชาชน กับสำเนาทะเบียนบ้าน และแนะนำให้ลูกค้าเตรียมเงินฝากส่งงวดแรกไปด้วย
เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้แก่พสกนิกรชาวไทยและนานาประเทศ ได้มีไว้เคารพสักการะซึ่งตลอดระยะเวลาที่พระองค์ทรงครองสิริราชสมบัติมายาวนาน 70 ปี พระองค์ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ อันมีคุณประโยชน์ต่อพสกนิกรชาวไทยนานัปการ ทรงพระปรีชาสามารถปราดเปรื่องและพระจริยวัตรเปี่ยมด้วยคุณธรรมทุกประการ พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงดำรงสิริราชสมบัติเพียบพร้อมด้วยทศพิธราชธรรม จักรวรรดิวัตรธรรม และราชสังคหวัตถุ ทรงเจริญด้วยพระเกียรติคุณบุญญาธิการ เป็นที่แซ่ซ้องสรรเสริญ ทุกทิศานุทิศนับแต่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติตราบจนปัจจุบัน
1.1 เหรียญที่ระลึกทองคำ
โลหะทองคำร้อยละ 99 เส้นผ่าศูนย์กลาง 26 มิลลิเมตร น้ำหนัก 20 กรัม ราคาเหรียญละ 50,000 บาท พร้อมกล่อง

1.2 เหรียญที่ระลึกเงิน
โลหะเงินร้อยละ 92.5 เส้นผ่าศูนย์กลาง 35 มิลลิเมตร น้ำหนัก 22 กรัม ราคาเหรียญละ 2,000 บาท พร้อมกล่อง

1.3 เหรียญที่ระลึกทองแดงรมดำพ่นทราย
เส้นผ่าศูนย์กลาง 70 มิลลิเมตร น้ำหนัก 150 กรัม ราคาเหรียญละ 3,000 บาท พร้อมกล่อง

1.4 เหรียญที่ระลึกคิวโปรนิกเกิล ประเภทธรรมดา
เส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มิลลิเมตร น้าหนัก 15 กรัม ราคาเหรียญละ 100 บาท

รูปแบบของเหรียญที่ระลึก
        ด้านหน้า กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมทัพ ฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์ ทรงเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบราราชวงศ์ และสายสร้อยจุลจอมเกล้า ภายในวงขอบเหรียญเบื้องล่าง มีข้อความว่า “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร”

        ด้านหลัง กลางเหรียญมีรูปพระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อยู่เหนือลายเมฆ เบื้องบนรูปพระเมรุมาศมีอักษรพระปรมาภิไธย ภปร ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ เบื้องหลังรูป พระเมรุมาศมีรูปแสงพระอาทิตย์แผ่รัศมีผ่านปุยเมฆ ภายในวงขอบเหรียญเบื้องล่างมีข้อความว่า “พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ” และข้อความ “วันพฤหัสบดี ที่ 26 ตุลาคม พุทธศักราช 2560” ซึ่งเป็นวัน พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ทั้ง 2 แบบมีระยะเวลากรมธรรม์ 15 ปี เหมือนกัน แต่ว่าแบบออมสินเพิ่มทรัพย์ 170 มีระยะเวลาส่งเงินฝากเพียง 9 ปี ส่วนแบบออมสินเพิ่มทรัพย์ 200 ส่งเงินฝากเต็มระยะเวลา 15 ปี
เมื่อกรมธรรม์ครบกำหนด 15 ปี แบบออมสินเพิ่มทรัพย์ 170 จ่ายเงินสงเคราะห์ 100% + โบนัส 14% ส่วนแบบออมสินเพิ่มทรัพย์ 200 จ่ายเงินสงเคราะห์ 100% + โบนัส 44%
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ออมสินเพิ่มทรัพย์ 170และ ออมสินเพิ่มทรัพย์ 200
Displaying results 1-10 (of 163)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|