ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
ธนาคารออมสิน

โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) สำหรับผู้ประกอบการ Non – Bank ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID – 19

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

-  ผู้ประกอบธุรกิจการเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non-Bank) ที่ให้บริการให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้รายย่อย ได้แก่  สินเชี่อบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล ลิซซิ่ง เช่าซื้อ เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ และสินเชื่อทะเบียนรถ
- ในรอบปีบัญชี 2562 ต้องมีผลกำไรสุทธิจากการดำเนินกิจการ
- กำหนด D/E Ratio ไม่เกิน 10 เท่า และมี NPLs ไม่เกิน 5.00%
- เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา (COVID-19) ทั้งทางตรงและทางอ้อม
- ต้องมีมาตรการพักชำระหนี้เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ ในวงกว้างที่ชัดเจน และได้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และต้องมีมาตรการช่วยเหลืออื่นๆ ที่ผ่อนปรนมากกว่ามาตรการขั้นต่ำ ที่ ธปท. กำหนด
 

วัตถุประสงค์

เป็นการให้สินเชื่อใหม่ เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการธุรกิจ Non-Bank  ให้สามารถช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยของแต่ละบริษัทที่ได้รับผลกระทบจาก การระบาดของโรค COVID-19  ให้ได้รับการผ่อนปรนเงื่อนไข  
 

ประเภทสินเชื่อ 

เงินกู้ระยะยาว (L/T)

จำนวนเงินให้กู้

ให้กู้ตามความสามารถและ ความจำเป็นของกิจการโดยกำหนดให้ รายละไม่เกิน 10% ของพอร์ตสินเชื่อทั้งหมด ณ สิ้นเดือนก่อนการอนุมัติ หรือตามงบการเงิน ปี 2562  ทั้งนี้ ต้องไม่เกินยอดคงค้างของลูกหนี้ที่มีคุณภาพดีซึ่งบริษัทจะให้ความช่วยเหลือ และไม่เกินรายละ 5,000  ล้านบาท    
 

ระยะเวลาชำระเงินกู้

ระยะเวลากู้ 2 ปี
 

อัตราดอกเบี้ย

- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เท่ากับ 2% ต่อปี
- อัตราดอกเบี้ยกรณีผู้กู้ออกจากโครงการ  และอัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ ให้เป็นไปตามโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) สำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจาก COVID – 19”

 

หลักประกันการกู้เงิน

ให้มีหลักประกัน เช่น พอร์ตลูกหนี้ โดยการจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ (สิทธิเรียกร้องการรับเงิน) ร่วมกับ ผู้บริหาร/กรรมการ/บริษัทแม่ ฯลฯ ค้ำประกันวงเงินกู้
 

วงเงินโครงการ

วงเงิน 80,000 ล้านบาท (ภายในวงเงิน “โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) สำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจาก COVID – 19 150,000 ล้านบาท”)
 

ระยะเวลาโครงการ

ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถยื่นขอสินเชื่อกับธนาคาร  ได้ตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่าจะหมดวงเงินสินเชื่อรวม ในโครงการ แล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน  และให้เบิกจ่ายสินเชื่อให้เสร็จสิ้นภายใน 6 เดือนนับตั้งแต่วันสิ้นสุดรับคำขอกู้ หรือจนกว่าจะหมดวงเงินสินเชื่อรวมในโครงการ แล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน

หมายเหตุ : หลักเกณฑ์เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 
 

ลงทะเบียน