ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
โปรโมชั่น

โปรโมชั่นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ

โปรโมชั่นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ
 
เผอเรยกพเศษ-(2).jpgเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 5เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 8


เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 11
ระยะเวลารับฝากเงิน 1 เมษายน -  30 กันยายน 2562
ผู้มีสิทธิเปิดบัญชี 1. บุคคลธรรมดาอายุ 7 ปีขึ้นไป
2. นิติบุคคลทุกประเภท
จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ/สูงสุด เปิดบัญชีชั้นต่ำ 10,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย 1.25% ต่อปี 1.35% ต่อปี 1.45% ต่อปี
ระยะเวลาจ่ายดอกเบี้ย เมื่อฝากครบ 5 เดือน
นับตั้งแต่วันที่ฝาก
เมื่อฝากครบ 8 เดือน
นับตั้งแต่วันที่ฝาก
เมื่อฝากครบ 11 เดือน
นับตั้งแต่วันที่ฝาก
เงื่อนไขหลัก ต้องมีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกเพื่อใช้เป็นบัญชีคู่โอน
เงื่อนไขการฝาก/ถอน/โอน การฝาก
1. ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
2. เมื่อฝากครบ 5 เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝาก ธนาคารจะโอนยอดเงินฝากและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากแจ้งไว้
3. ใช้สมุดฝากเงินประเภทเผื่อเรียกพิเศษ 5 เล่มเดิมมาฝากเพิ่มได้

การถอน
1. ถอนครั้งละเท่าใดก็ได้
2. ถอนหรือปิดบัญชีก่อนฝากครบ 5 เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝาก จำนวนเงินที่ถอนจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทเผื่อเรียกตามที่ธนาคารประกาศกำหนด ณ วันถอน
 
การฝาก
1. ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
2. เมื่อฝากครบ 8 เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝาก ธนาคารจะโอนยอดเงินฝากและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากแจ้งไว้
3. ใช้สมุดฝากเงินประเภทเผื่อเรียกพิเศษ 8 เล่มเดิมมาฝากเพิ่มได้

การถอน
1. ถอนครั้งละเท่าใดก็ได้
2. ถอนหรือปิดบัญชีก่อนฝากครบ 8 เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝาก จำนวนเงินที่ถอนจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทเผื่อเรียกตามที่ธนาคารประกาศกำหนด ณ วันถอน
การฝาก
1. ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
2. เมื่อฝากครบ 11 เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝาก ธนาคารจะโอนยอดเงินฝากและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากแจ้งไว้
3. ใช้สมุดฝากเงินประเภทเผื่อเรียกพิเศษ 11 เล่มเดิมมาฝากเพิ่มได้

การถอน
1. ถอนครั้งละเท่าใดก็ได้
2. ถอนหรือปิดบัญชีก่อนฝากครบ 11 เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝาก จำนวนเงินที่ถอนจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทเผื่อเรียกตามที่ธนาคารประกาศกำหนด ณ วันถอน
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1. บุคคลธรรมดา ไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย
2. นิติบุคคล หักภาษี ณ ที่จ่าย ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
ข้อควรระวัง 1. ธุรกรรมข้ามเขต ข้ามผู้ให้บริการ อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
2. ผู้ขอเปิดบัญชีควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทุกครั้ง หากมีข้อสงสัยโปรดสอบถามพนักงานของธนาคารทันที