ธนาคาร
ธนาคาร
 • ธนาคาร
 • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลส่งเสริมการตลาด“Make a Wish” ใช้ที่ใช่ ได้ลุ้นเป็นล้าน ซีซั่น 2

 

ผู้ได้รับรางวัลส่งเสริมการตลาด“Make a Wish” ใช้ที่ใช่ ได้ลุ้นเป็นล้าน ซีซั่น 2 ครั้งที่ 2

1. คุณราตรี  สารคุณ

2. คุณมาลี  เกิดผล

3. คุณวัชรพงษ์  เกิดจิ๋ว

4. คุณพลอยชมพู   สกุลกิจรัตนมณี

5. คุณพัฒนา  ศิริพันธ์

---------------------------------------------

ผู้ได้รับรางวัลส่งเสริมการตลาด“Make a Wish” ใช้ที่ใช่ ได้ลุ้นเป็นล้าน ซีซั่น 2 ครั้งที่ 1

1. คุณวิราภรณ์ ชาญตะมะ

2. คุณดารณี ระดับปัญญาวุฒิ

3. คุณภูษิต คำเจริญ

4. คุณชนิตา รุ้งจรัสแสง

5. คุณกรวิทย์ วิจิตรศักดิ์

---------------------------------------------

 
ระยะเวลาเข้าร่วมกิจกรรม : 1 เมษายน – 31 ธันวาคม 2561
ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม : ผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสินและใช้บัตรเครดิตธนาคารออมสินชำระค่าสินค้าและบริการตามที่ธนาคารกำหนด(ยกเว้น ผู้บริหารธนาคารออมสินตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการหรือเทียบเท่าขึ้นไป และพนักงานในฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม)

ของรางวัล : 
GSB Reward Point จำนวน 16 รางวัล มูลค่ารวม 2,500,000 บาท
ต่อที่ 1 ลุ้นรับคะแนนสะสม GSB Reward Point จำนวน 3 ครั้ง ครั้งละ 5 รางวัล รางวัลละ 1,000,000 คะแนน
ต่อที่ 2 ทุกสิทธิ์ร่วมลุ้นรางวัลใหญ่อีกครั้ง เพื่อรับคะแนนสะสม GSB Reward Point 10,000,000 คะแนน จำนวน 1 รางวัล 

การได้รับสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล :
ผู้ใช้บัตรเครดิตธนาคารออมสินชำระค่าสินค้าและบริการสะสม ครบทุก 1,000 บาท รับ 1 สิทธิ์ (ยกเว้น การชำระค่าสินค้าและบริการประเภทการซื้อหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมทุกประเภท การชำระเงินประกันทุกประเภท/เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว/การซื้อเงินตราต่างประเทศ/ธนาณัติ/เช็คเดินทาง รายการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า และยอดเรียกเก็บผ่านบัตรเครดิตของรายการแบ่งจ่ายรายเดือน)

การกำหนดจับรางวัล
การจับรางวัลครั้งที่ 1 – 4 ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ โดยผู้ร่วมรายการจะได้รับสิทธิ์ในการลุ้นรางวัล ดังนี้

 

ครั้งที่ วันที่ได้รับสิทธิ์ลุ้นรางวัล วันที่จับรางวัล
1 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2561 17 กรกฎาคม 2561
2 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2561 16 ตุลาคม 2561
3 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2561 15 มกราคม 2562
4 1 เมษายน – 31 ธันวาคม 2561 15 มกราคม 2562

วิธีจับรางวัล
ธนาคารจะรวบรวมข้อมูลผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการจับรางวัล ในระบบฐานข้อมูลลูกค้าของธนาคารตามระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด และธนาคารจะนำข้อมูลผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการจับรางวัลทุกรายตามสิทธิ์ที่ได้รับจากระบบฐานข้อมูลลูกค้าของธนาคาร จัดพิมพ์ชื่อและนามสกุลลงกระดาษ เพื่อตัดเป็นชิ้นส่วน และรวบรวมชิ้นส่วนทั้งหมดเพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ ทำการสุ่มจับรางวัลต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยาน เพื่อให้ได้จำนวนผู้รับรางวัลตามที่ธนาคารกำหนดไว้ พร้อมทั้งอ่านชื่อและนามสกุลของผู้ที่ได้รับรางวัลทันทีเพื่อให้ผู้ร่วมงานและสักขีพยานทราบโดยทั่วกันจนครบจำนวนรางวัลที่ธนาคารกำหนดไว้ในแต่ละครั้ง

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรางวัล
 • - เป็นผู้ถือบัตรเครดิต ธนาคารออมสิน
 • - ใช้บัตรเครดิตธนาคารออมสินชำระค่าสินค้าและบริการผ่านช่องทางต่างๆ ในระยะเวลาการจัดกิจกรรม ทั้งนี้ การชำระค่าสินค้าและบริการดังกล่าวไม่รวมถึงรายการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า การซื้อหน่วยลงทุน ทุกประเภท ค่าธรรมเนียมทุกประเภท การชำระเงินประกันทุกประเภท ชำระเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว การซื้อเงินตราต่างประเทศ ธนาณัติ เช็คเดินทาง การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ยอดเรียกเก็บผ่านบัตรเครดิตของรายการแบ่งจ่ายรายเดือน และรายการที่ถูกยกเลิกภายหลัง
 • - มีการใช้บัตรเครดิตธนาคารออมสินเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการผ่านช่องทางต่างๆ และมียอดการใช้จ่าย
 • - ผ่านบัตรเครดิตครบ 1,000 บาท จะได้รับ 1 สิทธิ์ในการจับรางวัล (ยอดการใช้บัตรเครดิตที่ไม่ครบ 1,000 บาท จะไม่นำมาคำนวณสิทธิ์ในการจับรางวัล) ทั้งนี้ บัตรเสริมไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้ หากแต่ยอดการใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้บัตรเสริม เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการผ่านช่องทางต่างๆ จะนำไปรวมกับรายการใช้จ่ายของบัญชีบัตรหลัก เพื่อนำมาคำนวณสิทธิ์กับบัตรหลักเพื่อนำมาจับรางวัล
 • - สถานที่ที่ธนาคารจะทำการจับรางวัล ครั้งที่ 1 - 4 ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ หรือตามที่ธนาคารกำหนด
 • - ผู้โชคดีมีสิทธิ์ได้รับรางวัลในการจับรางวัลแต่ละครั้งเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
 • - ธนาคารจะจับรางวัลผู้โชคดีสำรองไว้เป็นจำนวน 5 ท่านต่อครั้งตามลำดับ สำหรับการจับรางวัลครั้งที่ 1-3 และจำนวน 2 ท่าน สำหรับการจับรางวัลครั้งที่ 4 กรณีที่ธนาคารตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเป็นผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีสำรองตามลำดับเป็นผู้รับรางวัลแทน
 • - ธนาคารสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมนี้ เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตที่มีสถานะเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดีและไม่มีหนี้ค้างชำระ รวมถึงไม่เป็นผู้ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของการเป็นสมาชิกผู้ถือบัตรของธนาคารจนถึงวันที่ได้รับรางวัลจากธนาคารเท่านั้น
 • - ธนาคารจะทำการประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน http://www.gsb.or.th ดังนี้ ครั้งที่ 1 วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ครั้งที่ 2 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ครั้งที่ 3-4 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
 • - ผู้ได้รับรางวัลต้องนำหลักฐานตามที่ธนาคารกำหนดมาติดต่อขอรับของรางวัลด้วยตนเอง พร้อมสำเนาเอกสารที่รับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรที่ทางราชการออกให้โดยมีรูปถ่ายหน้าตรงติดอยู่ที่บัตรและบัตรต้องไม่หมดอายุ
 • - ผู้ได้รับรางวัลต้องนำหลักฐานตามที่ธนาคารกำหนดมาติดต่อขอรับของรางวัลด้วยตนเองโดยไม่สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทนได้ โดยให้ติดต่อขอรับรางวัล ณ ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ หรือฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์   บัตรอิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ หรือสถานที่ที่ธนาคารกำหนด ในวันและเวลาทำการของธนาคาร  
 • - ผู้ได้รับรางวัลต้องมาติดต่อขอรับรางวัลภายใน 60 วันทำการนับถัดจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน หากเกินกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์ในการรับของรางวัล หรือหากผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถนำหลักฐานตามที่ธนาคารกำหนดมาแสดงต่อธนาคารได้ ธนาคารจะดำเนินการมอบของรางวัลให้กับองค์กรการกุศลต่อไป
 • - ผู้ได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับตามกฎหมายกำหนด รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ อันเกิดจากการรับรางวัล โดยให้ชำระเป็นเงินสดในวันที่มาติดต่อขอรับรางวัล
 • - ธนาคารจะโอนคะแนนสะสม GSB Reward Point เข้าบัญชีบัตรเครดิต ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ได้รับรางวัลติดต่อขอรับรางวัลและแสดงเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน โดยจะแสดงในใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายผ่าน   บัตรเครดิตรายเดือน
 • - สิทธิ์ในการรับของรางวัลไม่สามารถโอนให้กับบุคคลอื่นได้ และคะแนนสะสมที่ได้รับไม่สามารถแลกเป็นไมล์สะสม รอยัล ออร์คิด พลัส (ROP) หรือสลากออมสินพิเศษ หรือแลกรับของรางวัลที่มีลักษณะเป็นเงินได้ เช่น สลากออมสิน เช็คเงินสด เครดิตเงินคืน เป็นต้น
 • - ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการนำชื่อ นามสกุล และรายละเอียดอื่นใดของผู้ได้รับรางวัลไปใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และหรือใช้ในการอื่น เพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจของธนาคารตามที่เห็นสมควร โดยมิต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่ผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น
 • - ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่ได้ประกาศไว้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบล่วงหน้า และให้ถือว่าผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ทุกประการ
 • - การตัดสินหรือคำวินิจฉัยชี้ขาดใดๆ ของธนาคารให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ใบอนุญาต เลขที่ 529-532/2561 ออกให้ ณ ศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครอง